„Żeby zmieniło się nasze życie,
musimy najpierw zmienić samych siebie.”

Warsztaty

 

Warsztaty Szkolne

Stanowią integralną część Szkoły
przy Zakładzie Poprawczymi Schronisku
dla Nieletnich w Świdnicy.

 

Prowadzą działalność w zakresie organizowania zajęć szkoleniowych, dydaktycznych oraz wychowawczych. Przygotowanie wychowanka do samodzielnego i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie nieodłącznie wiąże się ze zdobyciem kwalifikacji zawodowych, a w perspektywie podjęciem przez niego pracy zawodowej. Stąd nauka zawodu jest integralną częścią resocjalizacji nieletnich od pierwszych dni pobytu w placówce. Podstawowym zadaniem warsztatów szkolnych jest kształtowanie umiejętności zawodowych uczniów, wdrażanie ich do pracy zawodowej oraz rozszerzenie wiadomości nabytych na lekcjach z przedmiotów zawodowych.

Wychowankowie przebywający w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Świdnicy mają możliwość zdobywania kwalifikacji zawodowych w wybranym przez siebie zawodzie. Każdy nieletni przebywający w naszej placówce jest przygotowywany do wykonywania zawodu.

 Szkolenie zawodowe prowadzone jest na poziomie:

  • Szkoły Branżowej I stopnia,
  • Gimnazjum w formie przygotowania do wykonywania określonej pracy,
  • Szkoły Podstawowej.

Zajęcia praktyczne wychowankowie odbywają na terenie placówki w warsztatach szkolnych.

Wychowankowie mają możliwość kształcenia w następujących kierunkach:

 

ślusarz,

stolarz,

pracownik budowlany.

 

Kształcenie zawodowe wychowanków prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi programami gimnazjum i branżowej szkoły zawodowej oraz programami szkolenia rzemieślniczego. Warsztaty szkolne są integralną częścią szkół w zakresie organizowania i prowadzenia działalności szkoleniowej, dydaktycznej i wychowawczej. Wychowankowie uczestniczą w procesie szkolenia i produkcji pod kierunkiem 4 nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Wychowankowie odbywający praktyki zawodowe za wykonywane prace szkoleniowo-produkcyjne mogą otrzymywać stypendium, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Szeroki asortyment wyrobów i usług świadczonych przez warsztaty to możliwość dla wychowanków nauki i wykonywania przydzielonych zadań zgodnie z obowiązującymi standardami technologicznymi w danym zawodzie.

  • Warsztaty szkolne w Świdnicy poza budynkami warsztatowymi posiadają również klasopracownie przedmiotów zawodowych. Są one odpowiednio wyposażone w maszyny i elektronarzędzia, środki audiowizualne. Dzięki dobremu wyposażeniu, wychowankowie mają możliwość zapoznania się z nowoczesnymi maszynami, narzędziami i nowymi technologiami.
  • W warsztatach szkolnych w Świdnicy funkcjonuje autorski system oceniania wychowanków za naukę, pracę i zachowanie w czasie zajęć warsztatowych, który motywuje wychowanków do nauki i zdobywania umiejętności zawodowych, a ponadto umożliwia wychowankom zaprezentowanie swoich osiągnięć i uczestniczenie w procesie resocjalizacji.
  • W ramach zajęć praktycznych nauczyciele zawodu organizują także wychowankom wycieczki do innych zakładów pracy, wychowankowie jeżdżą wspólnie z nauczycielami na montaż wyrobów gotowych.
  • W ramach nauki zawodu, wspólnie z ZDZ w Świdnicy organizujemy dla naszych wychowanków kursy zawodowe: operator wózków jezdniowych, malarz-tapeciarz, brukarz, ocieplacz.
  • Pobyt w naszym zakładzie to czas, w którym wychowanek ma możliwość nadrobienia zaległości szkolnych, wybrania odpowiedniego zawodu z uwzględnieniem swoich zainteresowań i predyspozycji. To czas na zdobycie wiedzy i umiejętności fachowych w wybranym przez siebie zawodzie, które dają możliwość znalezienia odpowiedniej pracy po opuszczeniu zakładu i powrotu do społeczeństwa.
  • Dzięki kształceniu w różnych w kierunkach, które odpowiadają potrzebom rynku pracy, wychowankowie mają możliwość wyboru nauki odpowiedniego zawodu dostosowanego do ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji.

Nasz Warsztat