„Żeby zmieniło się nasze życie,
musimy najpierw zmienić samych siebie.”

Regulamin Kieszonkowego ZP

[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Page Header” _builder_version=”4.4.6″ background_color=”#555edf” background_image=”https://swidnica.zpisdn.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/background-texture.jpg” background_blend=”multiply” custom_padding=”40px|0px|40px|0px|false|false” animation_style=”zoom” animation_intensity_zoom=”4%”][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” background_blend=”multiply” custom_padding=”27px|0px|0|0px|false|false” animation_style=”slide” animation_direction=”top” animation_intensity_slide=”3%”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.4.6″ text_font=”||||||||” text_text_color=”#ffffff” header_font=”Montserrat|700||on|||||dotted” header_text_color=”#ffffff” header_font_size=”50px” header_line_height=”1.3em” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” custom_margin=”|||” animation_style=”fade” hover_enabled=”0″ header_font_size_tablet=”” header_font_size_phone=”20px” header_font_size_last_edited=”on|phone” border_color_all=”#333″ locked=”off”]

Regulamin kieszonkowego ZP

[/et_pb_text][et_pb_divider color=”#ffffff” divider_weight=”6px” disabled_on=”on|on|off” _builder_version=”4.4.6″ max_width=”120px” animation_style=”slide” animation_direction=”top” animation_intensity_slide=”30%”][/et_pb_divider][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″ background_color=”#ffffff” custom_padding=”115px|0px|153px|0px|false|false”][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” custom_padding=”27px|0px|0px|0px||” min_height=”2473px”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.4.6″ text_font_size=”16px” hover_enabled=”0″]

Regulamin
przyznawania kieszonkowego w Zakładzie Poprawczym w Świdnicy
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Regulamin został opracowany w oparciu o:
‒ ustawę z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
‒ rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
‒ Regulamin Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy,
‒ Regulamin wychowanka Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy.

§ 1

Wysokość kieszonkowego dla wychowanka jest ustalona miesięcznie na poziomie 1,1% kwoty bazowej. Limit środków na wypłatę kieszonkowego ustala się odrębnie na każdy miesiąc w wysokości 2,8% kwoty bazowej na wychowanka z uwzględnieniem średniej liczby wychowanków faktycznie przebywających w zakładzie w danym miesiącu. Wysokość kieszonkowego ustala dyrektor placówki indywidualnie dla każdego wychowanka.

§ 2

Na zestawieniu zbiorczym kieszonkowego za dany miesiąc podaje się średnią liczbę wychowanków, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. W celu wyliczenia kwoty do dyspozycji, średnią liczbę wychowanków zaokrągla się zawsze w górę do liczby całkowitej i mnoży przez 2,8 % kwoty bazowej, określonej na dany rok.

§ 3

Wychowankowi, którego okres pobytu w zakładzie nie przekracza miesiąca, kieszonkowe przysługuje w wysokości proporcjonalnej do okresu jego pobytu w zakładzie w danym miesiącu. Prawo do kieszonkowego nabywa wychowanek od dnia następnego po doprowadzeniu do zakładu. Kieszonkowe wypłaca się z dołu.

§ 5

Wychowankowi, który uzyskuje bardzo dobre wyniki w nauce, właściwie się zachowuje, wyróżniająco wykonuje obowiązki, wzorowo przestrzega przepisów regulaminu, dyrektor może podwyższyć kieszonkowe w formie nagrody do 4,5% kwoty bazowej na okres do trzech miesięcy.

§ 6

Dyrektor może podwyższyć kieszonkowe do wysokości 6% kwoty bazowej wychowankowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej po złożeniu przez wychowanka podania o zwiększenie kieszonkowego i pozytywnym jego rozpatrzeniu przez kierownika internatu oraz zaakceptowaniu przez dyrektora.

§ 7

Analiza i ocena sytuacji materialnej wychowanka prowadzona jest w oparciu o wszelkie możliwe, dostępne materiały źródłowe, w tym m.in.:

  • wywiady środowiskowe kuratorów sądowych,
  • akta sądowe,
  • wywiady z rodzicami i opiekunami wychowanków, a w miarę możliwości przyjmowanie od nich oświadczeń o dochodach w rodzinie, o korzystaniu ze świadczeń socjalnych,
  • o zatrudnieniu lub bezrobociu członków rodziny, o występowaniu w rodzinie chorób przewlekłych istotnie wpływających na sytuację bytową, itd.,
  • wywiad z nieletnim.

 

Materiały źródłowe do analizy i oceny sytuacji materialnej wychowanka przygotowuje zespół diagnostyczno-korekcyjny (psycholog, pedagog) przy współpracy wychowawcy prowadzącego.     

 W trakcie pobytu wychowanka w placówce, w miarę możliwości dane te są aktualizowane.

Istotnym czynnikiem, branym pod uwagę przy ocenie sytuacji materialnej wychowanka są kontakty ze środowiskiem rodzinnym (czy rodzina utrzymuje kontakt osobisty bądź    listowny i telefoniczny z wychowankiem, czy wychowanek wyjeżdża do domu na przepustki, urlopy).

 Przed podwyższeniem wychowankowi kieszonkowego z tytułu trudnej sytuacji materialnej, dyrektor zakładu może zasięgnąć opinii Rady Zakładu.

§8

Wobec wychowanka można zastosować środek dyscyplinarny w postaci obniżenia kieszonkowego nie więcej niż do 0,5% kwoty bazowej na okres do trzech miesięcy.

Kieszonkowe może być obniżone za niewykonywanie obowiązków wynikających z ustawy lub regulaminu placówki, zachowania godzące w dobro innych oraz za ucieczkę z zakładu lub nieusprawiedliwiony niepowrót z udzielonego urlopu lub przepustki albo za zniszczenie sprzętów z wyposażenia placówki.

Wychowankowi, podczas nieobecności w zakładzie, jeżeli jest nieusprawiedliwiona (niepowrót z przepustki, urlopu), kieszonkowe nie przysługuje.

Wychowankowi, przebywającemu poza placówką w trybie art. 90 kieszonkowe nie przysługuje.

Wychowankowi, który powrócił do zakładu po wyznaczonym terminie (spóźniony) kieszonkowe może być wypłacone w wysokości proporcjonalnie pomniejszonej o okres nieobecności w zakładzie.

 §9

Listę kieszonkowego przygotowuje kierownik internatów w porozumieniu z wychowawcą grupy. Ostatecznie lista zostaje zatwierdzona przez dyrektora placówki, a następnie z listą kieszonkowego zapoznawani są wychowankowie, co potwierdzają własnoręcznym podpisem.

§10

O przeznaczeniu kieszonkowego decyduje wychowanek za zgodą wychowawcy.

Wychowawca prowadzi rejestr pobranych i wydanych w imieniu nieletniego kwot pieniężnych.

 §11

Wszelkie uwagi i skargi w sprawie kieszonkowego należy kierować do dyrektora zakładu  i schroniska.

 §12

 W celu rozliczenia kieszonkowego wychowawca grupy dostarcza do kierownika internatów oryginał listy „Rozliczenie kieszonkowego” wg wzoru. Kierownik internatów dostarcza zatwierdzony przez dyrektora oryginał listy rozliczenia kieszonkowego do działu księgowości.

 §13

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

 

 

Wzór rozliczenia kieszonkowego poniżej

 

 

[/et_pb_text][et_pb_image src=”https://swidnica.zpisdn.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/zalacznik_kieszonkowegoZP.jpg” _builder_version=”4.4.6″ title_text=”zalacznik_kieszonkowegoZP” custom_margin=”-100px||||false|false” hover_enabled=”0″][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]