„Żeby zmieniło się nasze życie,
musimy najpierw zmienić samych siebie.”

Regulamin Kieszonkowego SdN

[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Page Header” _builder_version=”4.4.6″ background_color=”#555edf” background_image=”https://swidnica.zpisdn.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/background-texture.jpg” background_blend=”multiply” custom_padding=”40px|0px|40px|0px|false|false” animation_style=”zoom” animation_intensity_zoom=”4%”][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” background_blend=”multiply” custom_padding=”27px|0px|0|0px|false|false” animation_style=”slide” animation_direction=”top” animation_intensity_slide=”3%”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.4.6″ text_font=”||||||||” text_text_color=”#ffffff” header_font=”Montserrat|700||on|||||dotted” header_text_color=”#ffffff” header_font_size=”50px” header_line_height=”1.3em” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” custom_margin=”|||” animation_style=”fade” hover_enabled=”0″ header_font_size_tablet=”” header_font_size_phone=”20px” header_font_size_last_edited=”on|phone” border_color_all=”#333″ locked=”off”]

Regulamin kieszonkowego SdN

[/et_pb_text][et_pb_divider color=”#ffffff” divider_weight=”6px” disabled_on=”on|on|off” _builder_version=”4.4.6″ max_width=”120px” animation_style=”slide” animation_direction=”top” animation_intensity_slide=”30%”][/et_pb_divider][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″ background_color=”#ffffff” custom_padding=”115px|0px|153px|0px|false|false”][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” custom_padding=”27px|0px|21px|0px||”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.4.6″ text_font_size=”16px” hover_enabled=”0″]

Regulamin
przyznawania kieszonkowego w Schronisku dla Nieletnich w Świdnicy
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

 

Regulamin został opracowany w oparciu o:
‒ ustawę z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
‒ rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
‒ Regulamin Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy,
‒ Regulamin wychowanka Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy.

 § 1

Wychowankowie Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, mogą otrzymać na własne wydatki kieszonkowe wypłacane ze środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie schroniska i zakładu.

Dyrektor zakładu i schroniska może przyznać nieletniemu znajdującemu się w trudnej  sytuacji materialnej kieszonkowe na własne wydatki w wysokości od 1,1% do 6% kwoty bazowej. Wysokość kieszonkowego ustala dyrektor placówki indywidualnie dla każdego wychowanka.

Kieszonkowe może być wypłacone wychowankowi po dokonaniu analizy i oceny jego sytuacji materialnej

Po przeprowadzeniu analizy i oceny sytuacji materialnej wysokość kieszonkowego może być podwyższona.

 § 2

Limit środków na wypłatę kieszonkowego ustala się odrębnie na każdy miesiąc w wysokości 2,8% kwoty bazowej na wychowanka z uwzględnieniem średniej liczby wychowanków faktycznie przebywających w schronisku w danym miesiącu.

  § 3

 Na zestawieniu zbiorczym kieszonkowego za dany miesiąc podaje się średnią liczbę wychowanków, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. W celu wyliczenia kwoty do dyspozycji, średnią liczbę wychowanków zaokrągla się zawsze w górę do liczby całkowitej i mnoży przez 2,8 % kwoty bazowej określonej na dany rok.

  § 4

Wychowankowi, którego okres pobytu w schronisku nie przekracza miesiąca, kieszonkowe przysługuje w wysokości proporcjonalnej do okresu jego pobytu w schronisku w danym miesiącu. Prawo do kieszonkowego nabywa wychowanek od dnia następnego po doprowadzeniu do schroniska. Kieszonkowe wypłaca się z dołu.

  § 5

Dyrektor może podwyższyć kieszonkowe do wysokości 6% kwoty bazowej wychowankowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej po złożeniu przez wychowanka podania o zwiększenie kieszonkowego i pozytywnym jego rozpatrzeniu przez kierownika internatów   i zaakceptowaniu przez dyrektora.

 §6

Analiza i ocena sytuacji materialnej wychowanka prowadzona jest w oparciu o wszelkie możliwe, dostępne materiały źródłowe, w tym m.in.:

  • wywiady środowiskowe kuratorów sądowych,
  • akta sądowe,
  • wywiady z rodzicami i opiekunami wychowanków, a w miarę możliwości przyjmowanie od nich oświadczeń o dochodach w rodzinie, o korzystaniu ze świadczeń socjalnych,
  • o zatrudnieniu lub bezrobociu członków rodziny, o występowaniu w rodzinie chorób przewlekłych istotnie wpływających na sytuację bytową, itd.,
  • wywiad z nieletnim,
  • stosunek rodziców /opiekunów/ do nieletniego, częstotliwość kontaktów, wspomaganie finansowe, pomoc rzeczowa, itp.

 

Materiały źródłowe do analizy i oceny sytuacji materialnej  wychowanka  przygotowuje  zespół diagnostyczno-korekcyjny (psycholog, pedagog) przy współpracy wychowawcy prowadzącego. W  trakcie pobytu wychowanka w placówce, w miarę możliwości dane te są aktualizowane.

 §7

Wobec wychowanka można zastosować środek dyscyplinarny w postaci obniżenia kieszonkowego nie więcej niż do 0,5% kwoty bazowej na okres do trzech miesięcy.

 Kieszonkowe może być obniżone za niewykonywanie obowiązków wynikających z ustawy lub regulaminu placówki, zachowania godzące w dobro innych oraz za ucieczkę z zakładu lub nieusprawiedliwiony niepowrót z udzielonego urlopu lub przepustki.

Wychowankowi, podczas nieobecności w schronisku, jeżeli jest nieusprawiedliwiona (niepowrót z przepustki, urlopu), kieszonkowe nie przysługuje odpowiednio do okresu nieobecności

 Wychowankowi, który powrócił do schroniska po wyznaczonym terminie (spóźniony) kieszonkowe może być wypłacone w wysokości proporcjonalnie pomniejszonej o okres nieobecności w zakładzie.

 §8

Listę kieszonkowego przygotowuje kierownik internatów w porozumieniu z wychowawcą grupy. Ostatecznie lista zostaje zatwierdzona przez dyrektora placówki, a następnie z listą kieszonkowego zapoznawani są wychowankowie, co potwierdzają własnoręcznym podpisem.

 §9

O przeznaczeniu kieszonkowego decyduje wychowanek za zgodą wychowawcy.

Wychowawca prowadzi rejestr pobranych i wydanych w imieniu nieletniego kwot pieniężnych.

  §10

Za zniszczenie sprzętów z wyposażenia placówki można zastosować wobec wychowanka środek dyscyplinarny w tym obniżenie kieszonkowego nie więcej niż do 0,5% kwoty bazowej, o ile je otrzymuje ze względu na trudna sytuację materialną.

  §11

 

Wszelkie uwagi i skargi w sprawie kieszonkowego należy kierować do dyrektora zakładu i schroniska.

  §12

 W celu rozliczenia kieszonkowego wychowawca grupy dostarcza do kierownika internatów oryginał listy „Rozliczenie kieszonkowego” wg wzoru. Kierownik internatów dostarcza zatwierdzony przez dyrektora oryginał listy rozliczenia kieszonkowego do działu księgowości.

  §13

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

Wzór rozliczenia kieszonkowego poniżej

 

 

 

[/et_pb_text][et_pb_image src=”https://swidnica.zpisdn.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/zalacznik_kieszonkowego.jpg” _builder_version=”4.4.6″ title_text=”zalacznik_kieszonkowego” custom_margin=”-100px||||false|false” hover_enabled=”0″][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]