Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
w Świdnicy

„Żeby zmieniło się nasze życie,
musimy najpierw zmienić samych siebie.”

Dodaj tu swój tekst nagłówka

R E G U L A M I N

Grupy hostelowej

przy Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich

w Świdnicy

SPIS TREŚCI:

Art. 1 Postanowienia ogólne 3
Art. 2 Zadania hostelu 4
Art. 3 Organizacja hostelu 4
Art. 4 Pracownicy hostelu i ich kompetencje 5
Art. 5 Procedura przyjmowania wychowanka do hostelu 5
Art. 6 Prawa wychowanka 6
Art. 7 Obowiązki wychowanka 7
Art. 8 Kryteria oceny pracy i zachowania 8
Art. 9 Nagrody 9
Art. 10 Środki dyscyplinarne 9
Art. 11 Odwiedziny wychowanków 10
Art. 12 Zasady udzielania przepustek i urlopów 11
Art. 13 Zasady posiadania i dysponowania przez wychowanków pieniędzmi 12
i innymi przedmiotami wartościowymi
Art. 14 Szczegółowe zasady przydzielania kieszonkowego 13
Art. 15 Zasady udzielania pomocy wychowankom zwalnianym z 14
grupy hostelowej
Art. 16 Bezpieczeństwo hostelu 15
Art. 17 Współpraca ze środowiskiem 16
Art. 18 Postanowienia końcowe 16
Szczegółowa organizacja dnia w hostelu 17

Art. 1
Postanowienia ogólne

§ 1
• Hostel jest grupą zakładu poprawczego, dla chłopców niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz z zaburzeniami zachowania, z limitem do 8 miejsc, czynny przez cały rok.
• Pracę resocjalizacyjną z nieletnimi prowadzi się na terenie hostelu, poza zakładem z zastosowaniem środków, form, metod wychowania i nauczania przewidzianych dla młodzieży niedostosowanej społecznie.
• Kształcenie ogólne i zawodowe prowadzi się w szkołach na terenie Świdnicy, powiatu świdnickiego i powiatów z nim graniczących.
• W przypadkach uzasadnionych względami wychowawczymi lub organizacyjnymi dyrektor zakładu może zwiększyć lub zmniejszyć liczbę wychowanków w grupie wychowawczej z zachowaniem zatwierdzonej liczy grup w zakładzie.

§ 2.
Siedziba i adres hostelu:
ul. Sprzymierzeńców 1- 2
58 – 100 Świdnica

§ 3
1. Bezpośredni nadzór administracyjny i gospodarczy nad hostelem sprawuje Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy.
2. Nadzór nad wykonywaniem orzecznictwa w sprawach nieletnich sprawuje sędzia rodzinny wyznaczony przez Prezesa Sądu Okręgowego we Świdnicy.

§ 4.
1. Nadzór pedagogiczny nad działalnością resocjalizacyjną hostelu sprawuje Minister Sprawiedliwości poprzez wizytatorów Ministerstwa Sprawiedliwości.
2. Nadzór pedagogiczny w zakresie nauczania przedmiotów ogólnokształcących w szkołach do których uczęszczają wychowankowie sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

Art. 2
Zadania hostelu
§ 5.
1. Zadaniem hostelu jest:
• resocjalizacja nieletnich w warunkach środowiska otwartego,
• zapewnienie, w miarę możliwości, prawidłowego rozwoju fizycznego i osobowości nieletnich,
• kształtowanie pozytywnych umiejętności i zainteresowań nieletnich,
• kształtowanie właściwej hierarchii wartości oraz przyjętych zasad współżycia społecznego,
• nauczanie samodzielności życiowej.
2. Zadania resocjalizacyjne Hostel realizuje poprzez:
• prowadzenie procesu resocjalizacji wychowanka w oparciu o ofertę resocjalizacyjną i indywidualny plan resocjalizacji,
• nauczanie i wychowanie oraz kształcenie zawodowe w warunkach środowiska otwartego,
• pracę zawodową nieletnich,
• zintegrowaną działalność wychowawczą, korekcyjną, dydaktyczną i opiekuńczą,
• współdziałanie z wychowankami i ich rodzinami, organizacjami społecznymi, ośrodkami pomocy społecznej, właściwymi organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innymi osobami w celu przygotowania nieletniego do samodzielnego życia zgodnego z normami społecznymi,
• informowanie rodziców o postępach w resocjalizacji wychowanka.
3. Metody i środki oddziaływań wychowawczych dostosowane są do potrzeb wynikających z realizacji zadań nakreślonych w Indywidualnych Programach Oddziaływań Resocjalizacyjnych opracowanych dla każdego wychowanka.
4. W uzasadnionych przypadkach organizowane będą zajęcia w ramach terapii indywidualnej lub grupowej prowadzone przez specjalistów.

Art. 3
Organizacja hostelu

§ 6
1. Podstawą organizacji pracy pedagogicznej hostelu jest arkusz organizacji pracy tego działu zakładu, który określa formy jego działalności, zatwierdzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
2. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, hostel posiada następującą bazę:
• pomieszczenia mieszkalne oraz higieniczno – sanitarne,
• kuchnię z zapleczem kuchennym i jadalnię,
• salę przeznaczoną do nauki i rekreacji.

Art. 4
Pracownicy hostelu i ich kompetencje

§ 7
W hostelu zatrudnia się w szczególności:
1) pracowników pedagogicznych;
a) wychowawców,
b) nauczycieli.
2) pracowników ochrony.
Kwalifikacje pracowników pedagogicznych wymagane do zajmowania określonego stanowiska, ich liczbę oraz warunki tworzenia stanowisk regulują odrębne przepisy.
§ 8
1. Do zadań dyrektora oraz kierownika internatów należy w szczególności nadzór nad hostelem i pracownikami zatrudnionymi w hostelu:
2. Do podstawowych obowiązków wychowawcy należy w szczególności przestrzeganie praw nieletnich, kreowanie procesu resocjalizacji nieletnich oraz rzetelne realizowanie zadań związanych z opieką nad nieletnimi.

Art. 5
Procedura przyjmowania wychowanka do hostelu

§ 9
Wychowanków przyjmuje się na podstawie:
1) Złożonego pisemnego wniosku o umieszczenie w hostelu, uzasadnionego zamiarem podjęcia nauki lub zatrudnienia.
2) Przebywa w zakładzie co najmniej 6 miesięcy.
3) Uzyskał pozytywną opinię zespołu diagnostyczno-korekcyjnego opracowaną na podstawie dotychczasowego przebiegu pobytu w zakładzie i stanu realizacji indywidualnego planu resocjalizacji nieletniego. Zespół wydaje opinię w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o umieszczenie w hostelu.
§ 10
1) Przed wydaniem decyzji o umieszczeniu w hostelu dyrektor zakładu:
a. zapoznaje nieletniego z regulaminem obowiązującym w hostelu,
b. zapoznaje nieletniego z zasadami pokrywania wydatków związanych z kosztami utrzymania nieletniego w hostelu,
c. uzgadnia z nieletnim zasady pobytu w hostelu.
2) Do czasu wydania decyzji o umieszczeniu w hostelu nieletni może cofnąć wniosek, o czym jest pouczany w czasie zapoznania go z regulaminem hostelu.
3) Decyzję o umieszczeniu w hostelu wydaje dyrektor ZP i SdN w Świdnicy.
4) Nieletniego do hostelu przyjmuje wychowawca, który przeprowadza z nim rozmowę i zapoznaje z obowiązującym regulaminem.
5) Zapoznanie się z regulaminem nieletni potwierdza własnoręcznym podpisem.
6) O przyjęciu nieletniego do hostelu dyrektor zawiadamia niezwłocznie rodziców lub opiekunów.
7) Nieletni umieszczony w hostelu nadal pozostaje wychowankiem zakładu poprawczego.

Art.6
Prawa wychowanka

§ 11
1. Wychowankowi w trakcie pobytu w hostelu zapewnia się:

1) poszanowanie godności osobistej,

2) ochronę przed przemocą fizyczną, psychiczną, wyzyskiem i nadużyciami oraz
wszelkimi przejawami okrucieństwa,

3) dostęp do informacji o obowiązującym w hostelu regulaminie, nagrodach i środkach dyscyplinarnych oraz informacji o ofercie resocjalizacyjnej hostelu,

4) informację o przebiegu procesu resocjalizacyjnego,

5) wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych,

6) odzież, bieliznę, obuwie, materiały szkolne i podręczniki, sprzęt i środki czystości oraz inne niezbędne do normalnego funkcjonowania w środowisku otwartym przedmioty i środki,

7) dostęp do świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych,

8) ochronę więzi rodzinnych,

9) wysyłanie i dostarczanie korespondencji, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa,

10) możliwość kontaktu z obrońcą lub pełnomocnikiem wychowanka, na terenie hostelu bez udziału innych osób,

11) opiekę i pomoc pedagogiczną,

12) możliwość składania skarg, próśb i wniosków.

Art. 7
Obowiązki wychowanka

§ 12
1. Wychowanek w czasie pobytu w hostelu powinien:

a) przestrzegać regulaminu i rozkładu zajęć w hostelu,
b) przestrzegać przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa i innych szczegółowych ustaleń wynikających ze specyfiki Indywidualnego Planu Usamodzielniania,
c) powiadamiać przełożonych o zagrożeniach dla bezpieczeństwa osób, dla porządku, środowiska, zdrowia lub mienia,
d) aktywnie uczestniczyć w procesie resocjalizacji i zadaniach wynikających z realizowanych w ramach Indywidualnego Planu Usamodzielniania,
e) uczestniczyć w realizacji zadań realizowanych przez mieszkańców hostelu,
f) wykonywać polecenia przełożonych, zarówno na terenie hostelu, jak i w innych miejscach związanych z kontynuacją nauki, pracą zarobkową, uprawianiu sportu i innymi formami rozwoju,
g) odnosić się do wychowanków oraz innych osób z poszanowaniem ich godności,
h) dbać o własne zdrowie i higienę osobistą, unikać wszelkich działań dla zdrowia szkodliwych / picia alkoholu, odurzania się środkami chemicznymi, używania narkotyków, wykonywania tatuaży, samookaleczania się,
i) dbać o kulturę osobistą i kulturę słowa,
j) utrzymywać czystość i porządek w pomieszczeniach, w których przebywa, oraz dbać o powierzone mienie,
k) uzyskać zgodę dyrektora zakładu na kontynuację nauki, pracę zarobkową i uczestnictwo w innych imprezach organizowanych cyklicznie poza hostelem,
l) uzyskać za każdym razem zgodę wychowawcy na samodzielne opuszczenie hostelu,
m) powracać z urlopów i przepustek w terminie ustalonym przez dyrektora zakładu.

Art. 8
Kryteria oceny pracy i zachowania

§ 13
1. Oceny zachowania wychowanka dokonuje się w oparciu o sześciostopniową skalę ocen skalę ocen:
1) ocena naganna,
2) ocena nieodpowiednia,
3) ocena poprawna,
4) ocena dobra,
5) ocena bardzo dobra,
6) ocena wzorowa
2. Propozycję oceny wychowanka zgłasza wychowawca – patron.
3. Ocenę zachowania zatwierdza Rada Zakładu.
4. Oceny wychowanka dokonuje się raz w miesiącu.
5. Przy ustalaniu oceny z zachowania bierze się pod uwagę w szczególności:
• stosunek do nauki i pracy,
• stosowanie się do norm etycznych i reguł współżycia społecznego,
• zachowanie się wobec pracowników i innych osób przebywających na terenie hostelu,
• zachowanie się poza hostelem,
• postawę wobec kolegów,
• poszanowanie mienia społecznego i prywatnego kolegów,
• dbałość o czystość i higienę osobistą,
• przynależność do zespołów i kół, mającą na celu rozwijanie własnych zainteresowań,
• aktywność w pracach społecznych,
• przestrzeganie obowiązujących w hostelu regulaminów.
6. Szczegółowe kryteria, na podstawie których wystawiana jest ocena oraz przywileje wynikające
z uzyskanej oceny są zawarte w systemie wychowawczym i zatwierdzane przez Radę Zakładu.
7. Zasady oceniania mogą być modyfikowane lub zmieniane.
8. Ocena jest jawna i każdy wychowanek jest z nią zapoznawany bezpośrednio po jej wystawieniu.
9. Uzyskiwane oceny zachowania mają decydujący wpływ na uzyskiwane nagrody i przywileje.
10. W przypadku niewłaściwego zachowania się wychowanka przywileje wynikające z otrzymanej
oceny mogą być zawieszone na okres do 3 miesięcy.
Art. 9
Nagrody

§ 14
1. Przyznawanie nagród ma charakter wzmocnienia pozytywnego.
2. Nagrodami są :
1) pochwała;
2) list pochwalny do rodziców albo opiekuna;
3) list pochwalny do sądu rodzinnego;
4) zezwolenie na rozmowę telefoniczną na koszt hostelu;
5) nagroda rzeczowa lub pieniężna;
6) zgoda na wykonanie przedmiotu lub usługi w warsztatach szkolnych na potrzeby nieletniego lub jego osób najbliższych;
7) zgoda na korzystanie z internetu lub gier komputerowych;
8) zgoda na udział w imprezach, zajęciach oświatowych i sportowych oraz szkoleniach poza schroniskiem lub zakładem;
9) skrócenie lub darowanie uprzednio zastosowanego środka dyscyplinarnego;
10) udzielenie przepustki na okres do 3 dni.
11) udzielenie urlopu;
12) podwyższenie kieszonkowego na okres do 3 miesięcy do wysokości 4,5% kwoty bazowej
3. Przyznając nagrody uwzględnia się zasady indywidualizacji.
4. Nagrody przyznaje dyrektor zakładu, na wniosek pracowników hostelu, zakładu.
5. O przyznaniu nagrody dokonuje się adnotacji w aktach osobowych wychowanka.

Art. 10
Środki dyscyplinarne

§ 15
1. Wymierzanie środków dyscyplinarnych ma charakter wzmocnienia negatywnego.
2. Wychowanek podlega odpowiedzialności regulaminowej za naruszenie przepisów regulaminu hostelu lub statutu zakładu albo ustalonego w hostelu porządku.
3. Środkami dyscyplinarnymi są:
a. upomnienie,
b. nagana,
c. zawiadomienie rodziców albo opiekuna o niewłaściwym zachowaniu nieletniego,
d. zawiadomienie sądu rodzinnego o niewłaściwym zachowaniu nieletniego,
e. cofnięcie zezwolenia albo nieudzielanie zezwolenia na rozmowy telefoniczne na koszt zakładu na okres do 1 miesiąca, z wyjątkiem rozmów z rodzicami albo opiekunem,
f. obniżenie kieszonkowego nie mniej niż do 0,5% kwoty bazowej, na okres do 3 miesięcy,
g. cofnięcie zgody na korzystanie z internetu lub gier komputerowych na okres do 3 miesięcy,
h. cofnięcie zgody albo nieudzielanie zgody na udział w imprezach, zajęciach oświatowych i sportowych oraz szkoleniach poza zakładem na okres do 3 miesięcy,
i. cofnięcie zgody albo nieudzielanie zgody na wyjście poza teren zakładu na okres do 3 miesięcy,
j. nieudzielanie przepustki lub urlopu przez okres nie dłuższy niż 5 miesięcy w razie ucieczki z zakładu lub nieusprawiedliwionego nie powrócenia z udzielonego urlopu lub przepustki z zakładu,
4. Środki dyscyplinarne wymierza dyrektor zakładu.
5. Przed wymierzeniem środka dyscyplinarnego dyrektor zakładu lub upoważniony przez niego pracownik pedagogiczny przeprowadza postępowanie wyjaśniające, podczas którego wysłuchuje wychowanka oraz inne osoby.
6. Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu środka dyscyplinarnego dyrektor zasięga opinii psychologa zakładu.
7. Za jeden czyn wymierza się jeden środek dyscyplinarny. W przypadku gdy wychowanek popełnił więcej czynów wymierza się jeden odpowiednio surowszy środek dyscyplinarny.
8. Z przebiegu postępowania sporządza się adnotację na wniosku o ukaranie i dołącza ją do akt osobowych wychowanka.
9. Środek dyscyplinarny stosuje się niezwłocznie.
10. W przypadku uzasadnionym względami wychowawczymi można odstąpić od zastosowanie środka dyscyplinarnego, zawiesić jego zastosowanie na okres do 3 miesięcy, zamienić go na inny, skrócić lub odstąpić od jego zastosowania, jeżeli wychowanek przeprosił osobę pokrzywdzoną oraz naprawił szkodę.
11. Jeżeli zostały ujawnione nowe fakty lub dowody wskazujące na to, że wobec wychowanka został niesłusznie zastosowany środek dyscyplinarny, dyrektor uchyla go. W tym przypadku z akt osobowych wychowanka usuwa się informację dotyczącą zastosowania środka dyscyplinarnego.

Art. 11
Odwiedziny wychowanków

§ 16
1. Odwiedziny odbywają się w każdą niedzielę i święto.
2. Za zgodą dyrektora lub kierownika internatów odwiedziny mogą odbywać się w innym miejscu i w innym terminie.
3. Osoba odwiedzająca wychowanka powinna posiadać dowód tożsamości i okazać go na wezwanie pracownika hostelu.
4. W hostelu prowadzi się książkę odwiedzin, w której rejestruje się imię i nazwisko osoby odwiedzającej, numer dowodu tożsamości, adres, stopień pokrewieństwa i czas trwania odwiedzin.
5. Osoby odwiedzające wychowanka obowiązane są do okazania zawartości bagażu wnoszonego na teren hostelu.
6. Pracownik pedagogiczny hostelu ma prawo odmówić odwiedzin lub przerwać je, jeżeli stwierdzi, że osoba odwiedzająca wychowanka znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub zachowuje się w sposób naruszający społecznie przyjęte normy i obyczaje. Pracownik hostelu ma obowiązek odmówić odwiedzin osobie próbującej wnieść na teren placówki napoje alkoholowe, środki odurzające i psychotropowe, niebezpieczne narzędzia oraz materiały o charakterze pornograficznym. W takim wypadku informuje dyrektora, sąd rodzinny wychowanka oraz wychowanka.
7. Sposób korzystania z odwiedzin określa pracownik pedagogiczny, pod którego bezpośrednią opieką odwiedzany wychowanek pozostaje.

Art. 12
Zasady udzielania przepustek i urlopów

§ 17
1. Wychowanek nabywa prawa do ubiegania się o przepustkę lub urlop po miesięcznym pobycie w hostelu.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przepustka lub urlop mogą być przyznane wcześniej.
3. W przypadkach zdarzeń losowych dyrektor zakładu może udzielić wychowankowi przepustki lub urlopu bez względu na okres pobytu w hostelu.
4. Urlop przyznany wychowankowi nie może przekroczyć 55 dni w ciągu roku.
5. Przepustki udziela się w dniach wolnych od nauki i pracy zawodowej.
6. Urlopu udziela się w okresie urlopu w pracy, wakacji i w okresach świątecznych.
7. Przepustki lub urlopu udziela wychowankowi dyrektor zakładu.
8. Prawo ubiegania się o przepustkę ma wychowanek, który otrzymał minimum ocenę dobrą z zachowania.
9. Prawo ubiegania się o urlop ma wychowanek, który otrzymał minimum ocenę poprawną z zachowania.
10. Wniosek o udzielenie przepustki lub urlopu składa wychowawca – patron po uprzednim przeanalizowaniu sytuacji rodzinnej wychowanka, jego dotychczasowego zachowania się w czasie wcześniejszych wyjazdów oraz ustaleniu czasu wyjazdu i zabezpieczeniu środków na podróż.
11. Przed wyjazdem wychowanka na urlop wychowawca – patron opracowuje program jego pobytu poza hostelem.
12. Wychowanek musi mieć pozytywny wywiad kuratorski z sadu rodzinnego pod który podlega.
13. Wychowawca – patron zobowiązany jest do uzyskania informacji na temat zachowania się wychowanka podczas przepustki lub urlopu i dokonania wpisu na ten temat w arkuszu spostrzeżeń wychowanka.
14. W przypadku samowolnego przedłużenia przepustki lub urlopu przez wychowanka wychowawca – patron zobowiązany jest podjąć działania, mające na celu ustalenie przyczyn tego przedłużenia oraz podjąć próby nakłonienia wychowanka do powrotu.
15. Wszystkie przepustki i urlopy odnotowuje się w aktach osobowych wychowanka oraz w rejestrze przepustek i urlopów.
16. Nad prawidłowością udzielania przepustek i urlopów oraz ich dokumentowaniem bezpośredni nadzór sprawuje kierownik internatów.

Art. 13
Zasady posiadania i dysponowania przez wychowanków pieniędzmi i innymi przedmiotami wartościowymi

§ 18
1. Wychowanek może dysponować swoimi oszczędnościami i przyznanym „kieszonkowym” pod kontrolą wychowawcy.
2. Wychowanek, który uzyskał minimum dobrą ocenę z zachowania może posiadać inne przedmioty wartościowe za zgodą wychowawcy.
3. Wychowanek, który otrzymał ocenę wzorową lub bardzo dobrą może korzystać ze swoich oszczędności i przedmiotów wartościowych bez ograniczeń.

Art. 14
Szczegółowe zasady przyznawania kieszonkowego

§ 19
1. Wysokość kieszonkowego dla wychowanka jest ustalona miesięcznie na poziomie 1,1% kwoty bazowej. Wychowankowi, którego okres pobytu w zakładzie nie przekracza miesiąca, kieszonkowe przysługuje w wysokości proporcjonalnej do okresu jego pobytu w zakładzie w danym miesiącu. Prawo do kieszonkowego nabywa wychowanek od dnia następnego po doprowadzeniu do zakładu. Kieszonkowe wypłaca się z dołu.
2. Wychowankowi, który uzyskuje bardzo dobre wyniki w nauce, właściwie się zachowuje, wyróżniająco wykonuje obowiązki, wzorowo przestrzega przepisów regulaminu, dyrektor może podwyższyć kieszonkowe w formie nagrody do 4,5% kwoty bazowej na okres do trzech miesięcy.
3. Dyrektor może podwyższyć kieszonkowe do wysokości 6% kwoty bazowej wychowankowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej po złożeniu przez wychowanka podania o zwiększenie kieszonkowego i pozytywnym jego rozpatrzeniu przez kierownika internatu oraz zaakceptowaniu przez dyrektora.
4. Wobec wychowanka można zastosować środek dyscyplinarny w postaci obniżenia kieszonkowego nie więcej niż do 0,5% kwoty bazowej na okres do trzech miesięcy.
5. Kieszonkowe może być obniżone za nie wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy lub regulaminu placówki, zachowania godzące w dobro innych oraz za ucieczkę z zakładu lub nieusprawiedliwiony niepowrót z udzielonego urlopu lub przepustki.
6. Wychowankowi, podczas nieobecności w zakładzie, jeżeli jest nieusprawiedliwiona (niepowrót z przepustki, urlopu), kieszonkowe nie przysługuje.
7. Wychowankowi, przebywającemu poza placówką w trybie art. 90 kieszonkowe nie przysługuje.
8. Wychowankowi, który powrócił do zakładu po wyznaczonym terminie (spóźniony) kieszonkowe może być wypłacone w wysokości proporcjonalnie pomniejszonej o okres nieobecności w zakładzie.
9. O przeznaczeniu kieszonkowego decyduje wychowanek za zgodą wychowawcy.
10. Wychowawca prowadzi rejestr pobranych i wydanych w imieniu nieletniego kwot pieniężnych.
11. Za zniszczenie, kradzież sprzętu i majątku grupowego wychowanek może zostać obciążany kosztami naprawy lub zakupu nowego sprzętu z kieszonkowego. Wychowawca sporządza raport zniszczenia, z którym zapoznaje wychowanka. Raport po akceptacji kierownika internatów trafia do działu księgowości w celu wyceny kosztów zakupu lub naprawy, a następnie do akceptacji przez dyrektora placówki.
12. Wszelkie uwagi i skargi w sprawie kieszonkowego należy kierować do dyrektora zakładu i schroniska.

Art. 15
Zasady udzielania pomocy wychowankom zwalnianym z zakładu

§ 20
1. Przed zwolnieniem wychowanka z zakładu przeprowadza się dokładne rozpoznanie sytuacji rodzinnej i materialnej wychowanka.
2. Rozpoznania środowiska, do którego wracać ma zwalniany wychowanek dokonuje wychowawca – patron.
3. Pomoc udzielana wychowankom zwalnianym z zakładu ukierunkowana jest na usamodzielnienie wychowanka i ma na celu przeciwdziałanie jego powrotowi do przestępstwa oraz ułatwianie społecznej readaptacji w środowisku.
4. Pomoc dla wychowanków zwalnianych z zakładu obejmuje pomoc materialną, medyczną, poradnictwo prawne i specjalistyczne oraz pomoc w zdobyciu pracy.
5. W przypadku gdy wychowanek nie posiada wystarczających środków finansowych zakład może wyposażyć go w niezbędną odzież, bieliznę i obuwie.
6. Zwalnianemu wychowankowi zakład może udzielić pomocy finansowej lub rzeczowej związanej z wyposażeniem go w podstawowe, niezbędne przedmioty (pościel, ręczniki, sztućce, naczynia, meble itp.).
7. W sytuacji, gdy wychowanek nie może liczyć na pomoc ze strony rodziny lub opiekunów albo jest sierotą, zakład podejmuje działania związane z zapewnieniem mu miejsca zamieszkania, możliwości zarobkowania oraz ewentualnego korzystania z pomocy świadczonej przez opiekę społeczną.
8. Wychowawca – patron sporządza wniosek o udzielenie wychowankowi pomocy na usamodzielnienie do właściwego Centrum Pomocy Rodzinie.

Art. 16
Bezpieczeństwo hostelu

§ 21
1. Prawo wstępu na teren hostelu, poza pracownikami w nim zatrudnionymi, mają osoby sprawujące nadzór nad zakładem i inne osoby uprawnione oraz osoby, którym została udzielona zgoda przez dyrektora zakładu.
2. W porze nocnej funkcję wychowawcy dyżurnego koordynującego postępowanie pracowników pełniących służbę nocną pełni wychowawca dyżurny zakładu.
3. Obowiązki wychowawcy dyżurnego oraz zakres czynności służby strażniczej określają odrębne instrukcje.
§ 22
1. W razie bezskuteczności oddziaływań psychologiczno-pedagogicznych, w przypadkach kiedy wymagane jest: wyegzekwowanie wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego poleceniem; odparcie bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby; przeciwdziałanie czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby; ochrona porządku lub bezpieczeństwa na obszarach lub w obiektach chronionych przez uprawnionego; przeciwdziałanie niszczeniu mienia; ujęcie osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą; pokonanie biernego oporu; pokonanie czynnego oporu; przeciwdziałanie czynnościom zmierzającym do autoagresji może być zastosowany środek przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej.
2. Gdy użycie siły fizycznej jest niewystarczające, w przypadku usiłowania targnięcia się wychowanka na życie lub zdrowie własne albo innej osoby, można użyć środków przymusu bezpośredniego w postaci kaftana bezpieczeństwa, pasa obezwładniającego lub izby izolacyjnej.
3. Zasady postępowania przy stosowaniu środka przymusu bezpośredniego określa szczegółowo Procedura Stosowania Środków Przymusu Bezpośredniego.

Art. 17
Współpraca ze środowiskiem

§ 23
1. Hostel współpracuje ze wszystkimi instytucjami, fundacjami, stowarzyszeniami, organizacjami i innymi osobami, które mogą przyczynić się do rozszerzenia i wzbogacenia form działalności wychowawczej, opiekuńczej i kształcącej.
2. Nawiązywanie kontaktów i współpraca z instytucjami, fundacjami, stowarzyszeniami, kościołami i innymi osobami ma na celu upowszechnienie wśród społeczeństwa potrzeby wspomagania naukowego, organizacyjnego i materialnego placówki.
3. Istotnym zadaniem hostelu jest nawiązanie stałej współpracy z instytucjami rządowymi i samorządem terytorialnym oraz instytucjami i osobami, które mogą pomóc w ponownej adaptacji i prawidłowym funkcjonowaniu wychowanka w środowisku rodzinnym.
4. Szczegółowe zasady współpracy z instytucjami, organizacjami, fundacjami, stowarzyszeniami, kościołami i innymi osobami określane są stosownymi umowami i porozumieniami.

Art. 18
Postanowienia końcowe

§ 24
Hostel jest jednym z działów zakładu, którego koszty działalności pokrywane są z budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości.
§ 25
Bezpośredni nadzór finansowo-gospodarczy nad zakładem sprawuje Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy.
§ 26
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich – w sprawie trybu przyjmowania i zwalniania nieletnich z hosteli, warunków pobytu nieletnich w hostelach oraz sposobu wykonywania nadzoru nad nieletnimi umieszczonymi w hostelach.
§ 27
Zmiany w regulaminie wymagają ponowienia procedury zatwierdzającej go.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I PORZĄDEK DNIA

dni robocze

godz. 6:00 – 8:00: pobudka i śniadanie (w indywidualnych – uzasadnionych przypadkach
wychowankowie budzeni są wcześniej)
godz. 8:00 – 15:00 : indywidualne zajęcia edukacyjne, zawodowe, gospodarcze
godz. 15:00 – 16:00 : wspólne przygotowanie obiadu i rozmowy z mieszkańcami hostelu
godz. 16:00 – 19:00 :czas na realizację indywidualnych potrzeb i zainteresowań lub
realizację wspólnych przedsięwzięć mieszkańców hostelu
godz. 19:00 – 20:00 : kolacja
godz. 20:00 – 21:00 : sprzątanie pomieszczeń, toaleta wieczorna
godz. 21:00 – 22:00 : czas do dyspozycji wychowanka
godz. 22:00 – 6:00 : cisza nocna

dni świąteczne

godz. 9:00 – 9:30 : pobudka, toaleta
godz. 9:30 – 10:30 : śniadanie
godz. 10:30 – 14:00 : czas na realizację indywidualnych potrzeb i zainteresowań lub
realizację wspólnych przedsięwzięć mieszkańców hostelu
godz. 14:00 – 15:30 : wspólne przygotowanie obiadu i rozmowy z mieszkańcami hostelu
godz. 15:30 – 18:00 : czas do dyspozycji wychowanków
godz. 18:00 – 19:00 : kolacja,
godz. 19:00 – 20:00 : sprzątanie pomieszczeń, toaleta wieczorna
godz. 20:00 – 22:00 : czas do dyspozycji wychowanków
godz. 22:00 – 6:00 : cisza nocna

Scroll to Top