Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
w Świdnicy

„Żeby zmieniło się nasze życie,
musimy najpierw zmienić samych siebie.”

Ochrona Małoletnich

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego: „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, z siedzibą przy ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica, reprezentowany przez Dyrektora. Z Administratorem można skontaktować się pod nr tel.: 74 850 36 88 oraz za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@swidnica.zpisdn.gov.pl.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, adres e-mail: iod@perfectinfo.pl.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbędzie się w celach:
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie zapewniania ochrony dzieci,
 • sprawdzania przed nawiązaniem stosunku pracy lub dopuszczeniem kandydata do działalności związanej z wychowaniem lub edukacją małoletnich czy dana osoba nie była ukarana za przestępstwa na tle seksualnym przeciw małoletnim,

co stanowi obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 10 RODO), wynikające z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu przestępczością na tle seksualnym.

 • W przypadku postępowania, w którym nie stwierdzono naruszenia ochrony małoletnich, dane będą usuwane po upływie 1 roku. W przypadku postępowania, w którym stwierdzono naruszenie ochrony małoletnich, dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, które będzie prowadzone przez uprawnione organy, na podstawie zgłoszenia. Jeśli zdarzenie nie będzie wymagało zgłoszenia, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń ze strony osoby, wobec której przeprowadzono postępowanie. Dane pracowników podlegających weryfikacji w rejestrze przestępstw na tle seksualnym będą przechowywane w okresie trwania stosunku pracy, a następnie do 10 lat po zakończeniu trwania umowy, ze względu na ewentualne obowiązki dokumentacyjne w zakresie wywiązania się z obowiązku weryfikacji w Rejestrze.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, policja, organy państwowe.
 • Na zasadach określonych w RODO, osobom, których dane przetwarzane są w związku z wprowadzonymi standardami ochrony małoletnich, przysługuje prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Odmowa ich podania może uniemożliwić nawiązanie zatrudnienia lub przeprowadzenie stosownych postępowań.
 • Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.
 • W przypadkach prowadzonych postępowań, dane osobowe mogą być pozyskiwane od świadków zdarzenia/pracowników administratora, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia.
Scroll to Top