Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
w Świdnicy

„Żeby zmieniło się nasze życie,
musimy najpierw zmienić samych siebie.”

Ochrona danych osobowych

Administrator Danych Osobowych

Dyrektor ZPiSdN w Świdnicy, e-mail: d.wojcik@swidnica.zpisdn.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Wojciech Dudzic, e-mail:sekretariat@swidnica.zpisdn.gov.pl

Klauzula informacyjna RODO

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, z siedzibą przy ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica, sekretariat@swidnica.zpisdn.gov.pl, zwany dalej Administratorem.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem do korespondencji: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica lub adresem e-mail:sekretariat@swidnica.zpisdn.gov.pl.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w następującym zakresie:
 • spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 c RODO,
 • wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • kontaktu telefonicznego i za pośrednictwem poczty elektronicznej w sprawach związanych z realizacją umowy – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody,
 • wystawienia faktur i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • przetwarzania danych realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami),
 • archiwalnym i dowodowym – na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
 • realizacji zadań resocjalizacyjnych (opiekuńczo – wychowawczych), do których placówka została powołana,
 • zatrudnienia w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Świdnicy,
 • świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenia zamówień publicznych,
 • prowadzenia działalności finansowej,
 • prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów,
 • udostępniania informacji publicznej,
 • udzielania informacji uprawnionym osobom,
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
 • wykonywania zadań Dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicyw ramach działalności administracyjnej.
 1. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych,
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO,
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą także m.in. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, firmy kurierskie i pocztowe),podmioty świadczące usługi prawne i doradcze oraz udzielające pomocy Administratorowi w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne).

Klauzula informacyjna kontaktu telefonicznego

 

 1. Rozmowy telefoniczne przychodzące i wychodzące są nagrywane. Celem nagrywania rozmów telefonicznych jest umożliwienie jednoznacznej oceny rozmowy co do jej przebiegu na wypadek sytuacji spornych i kryzysowych. Zasady nagrywania (rejestrowania) rozmów telefonicznych w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Świdnicy określa regulamin.
 2. Mając na uwadze charakter danych przetwarzanych w systemie telefonicznym oraz dochowanie w tym zakresie należytej staranności Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo, minimalizować ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikające z zakresu, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych.
 3. To Państwo jesteście inicjatorem telefonicznej formy kontaktu z placówką, a więc to Państwo decydujecie o rodzaju i zakresie przekazywanych informacji.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest udzielanie przez Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy informacji telefonicznych na podstawie §60, §85 oraz zapewnienie bezpieczeństwa w placówce na podstawie §105 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487).
 5. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione odpowiednim organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze lub dla celów postepowania sądowego, w tym wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 6. Okres przechowywania nagrań jest ograniczony pojemnością rejestratora dźwięku, jednakże nie przekracza on 1 miesiąca od dnia nagrania, a po tym czasie dane są usuwane przez ich nadpisanie. Termin usunięcia danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na postawie przepisów prawa lub gdy Administrator powziął informację, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu.
 7. Posiadacie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do administratora danych lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. Mając na uwadze specyfikę danych przetwarzanych w systemie rejestracji dźwięku informujemy, że realizacja uprawnień może się związać z koniecznością przedstawienia przez Państwa dokładnych informacji o dacie i godzinie połączenia i wskazania numeru telefonu, z którego łączono się z placówką.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. W przypadkach określonych w art. §60 i § 85 rozporządzenia w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, podanie danych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Informacja o wychowankach placówki może być udzielana jedynie osobom wskazanymw cytowanych wyżej przepisach. Może być konieczna weryfikacja rozmówcy na zasadach z nim uzgodnionych. Podczas połączenia telefonicznego Administrator informuje osobę telefonującą przez odtworzenie odpowiedniego nagrania. Warunkiem kontynuowania rozmowy telefonicznej jest złożenie prze Państwa oświadczenia o wyrażeniu zgody na jej nagrywanie, a wyrażenie zgody następuje poprzez dobrowolne kontynuowanie rozmowy i nie rozłączenie się.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Klauzula informacyjna kontaktu poprzez e-mail

 

 1. Podanie przez Pana/Panią swych danych osobowych w skierowanej do placówki wiadomości e-mail jest wymogiem ustawowym w zakresie w jakim stanowi o tym prawo. W pozostałym zakresie (innych danych), niewynikającym wprost z przepisów prawa, jest dobrowolne.
 2. W skierowanej do placówki wiadomości e-mail to Państwo jesteście inicjatorem tej formy kontaktu, a więc to Państwo decydujecie o rodzaju i zakresie przekazywanych informacji i własnych danych osobowych.
 3. Niepodanie danych osobowych w skierowanej do placówki wiadomości e-mail wymaganych przez przepisy prawa może skutkować pozostawieniem podania, wniosku, prośby, zapytania czy innego typu dokumentu, bez rozpatrzenia.
 4. Wiadomości poczty e-mail wraz z załącznikami wysyłane z placówki są przeznaczone dla określonego adresata. Wiadomości te mogą zawierać informacje, które są chronione prawem. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą takiej wiadomości należy zawiadomić e-mailowo o tym nadawcę, a następnie skasować otrzymaną wiadomość. Kopiowanie lub ujawnianie treści wiadomości wysłanej z placówki jest zabronione – może być uznane za naruszenie prawa. Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy nie odpowiada za błędy lub luki w wysyłanej z placówki wiadomości, które mogą powstać w wyniku jej bezprawnego powielania, kopiowania, rozsyłania.
 5. Przysługuje prawo: dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania usunięcia swoich danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe podane dobrowolnie przez Panią/Pana w wiadomości e-mail nie będą przetwarzane w celu profilowania oraz nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Klauzula informacyjna o monitoringu wizyjnym

 1. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy z siedzibą przy ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica.
 2. Monitoringiem wizyjnym objęty jest teren wewnętrzny oraz teren poza placówką wyłącznie w strefie przed wejściem głównym i przed bramami wjazdowymi.
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy z siedzibą przy ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 5. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym do tego na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe są zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego i będą przechowywane od dnia zarejestrowania przez okres do 3 miesięcy z kamer na elektronicznym nośniku informacji, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe dostępne na stronie: https://uodo.gov.pl/), jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych osobowych.

Szanując prywatność użytkowników odwiedzających witrynę Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy, stosuje się powyższezasady, aby zapewnić należytą ochronę danych osobowych użytkowników.

Podczas wizyt na naszej stronie internetowej nie są zbierane żadne indywidualne dane osobowe o odwiedzających.Gromadzone są tylko dane pozyskane automatycznie i zapisywane w dziennikach serwera (tzw. logach), które zawierają kilka ogólnych informacji o użytkownikach odwiedzających naszą stronę www. Znane nam są:

 • zapytania HTTP kierowane do naszego serwera,
 • publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają nasze zasoby,
 • adresy URL zasobów przeglądanych w naszej stronie,
 • czasy nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi,
 • nazwy stacji klienta zidentyfikowane przez protokół HTTPS,
 • informacje o użytej przez użytkownika przeglądarce,
 • adres www strony poprzednio odwiedzanej w przypadku, gdy przejście do strony nastąpiło z innej witryny poprzez odnośnik,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły podczas transakcji HTTPS.

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy zapewnia, że dane gromadzone automatycznie w dziennikach serwera z zasady nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi naszą stronę oraz nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz administratorem strony internetowej.

Administrator serwera i administrator strony mogą zmierzać do zidentyfikowania konkretnej osoby na podstawie informacji zarejestrowanych w logach serwera, tylko w przypadku prób naruszenia integralności systemu plików przez osoby nieuprawnione.

Na podstawie plików dzienników mogą być generowane statystyki wspomagające administrowanie stroną. Statystyki te nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę.

Publikowana przez Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy strona może zawierać odnośniki do innych stron www. Placówka nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności dotyczących danych osobowych obowiązujące na tych stronach. Niniejsze zasady dotyczą tylko i wyłącznie strony internetowej Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy. Namawiamy, by po przejściu z naszej witryny na inne strony, zapoznać się z ustalonymi tam zasadami dot. przetwarzania danych osobowych.

Scroll to Top