Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
w Świdnicy

„Żeby zmieniło się nasze życie,
musimy najpierw zmienić samych siebie.”

Ochrona danych osobowych

Administrator Danych Osobowych

Dyrektor ZPiSdN w Świdnicy, e-mail: d.wojcik@swidnica.zpisdn.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Perfectino.pl, e-mail:sekretariat@swidnica.zpisdn.gov.pl 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób kontaktujących się z Zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich w Świdnicy za pośrednictwem poczty elektronicznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy (58-100) z siedzibą przy ul. Sprzymierzeńców 1-2, reprezentowany przez Dyrektora Zakładu. Z Administratorem można skontaktować się:

       listownie na ww. adres korespondencyjny,

       pod nr tel.: 74 852 28 16.

       za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@swidnica.zpisdn.gov.pl.

2.     Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Pawła Maliszewskiego, z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@perfectinfo.pl.

3.     Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest obsługa prowadzonej z Panią/Panem korespondencji, w szczególności w celu rejestracji korespondencji i udzielenie odpowiedzi oraz na wypadek dochodzenia ewentualnych roszczeń i ochrony przed roszczeniami.

4.     Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej z Panią/Panem korespondencji, przedłużony odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

5.     Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6.     Na zasadach określonych w RODO, osobie kontaktującej się za pośrednictwem poczty elektronicznej z Zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich w Świdnicy, przysługuje prawo do:

        dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

        wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

7.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem ich odmowy ich podania może być brak możliwości obsługi Pani/Pana korespondencji.

8.     Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

9.      Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy (58-100) z siedzibą przy ul. Sprzymierzeńców 1-2, reprezentowany przez Dyrektora Zakładu. Z Administratorem można skontaktować się:

       listownie na ww. adres korespondencyjny,

       pod nr tel.: 74 852 28 16,

       za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@swidnica.zpisdn.gov.pl.

2.     Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Pawła Maliszewskiego, z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@perfectinfo.pl.

3.     Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie objętym monitoringiem, ochrony mienia Zakładu, a także zachowania w tajemnicy informacji, które mogłyby narazić Zakład na szkodę, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i jednocześnie obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikający z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1465 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. 2022 poz. 1700 z późn. zm.).

4.     Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa (Policja, Prokuratura, sądy, Ministerstwo Sprawiedliwości) oraz podmioty wykonujące prace serwisowe na podstawie stosownych umów.

5.     Zapisy z monitoringu są przechowywane:

        przez okres co najmniej 90 dni od dokonania zapisu, nie dłużej niż przez 120 dni od dokonania zapisu – w przypadku monitoringu izb adaptacyjnych, izb izolacyjnych i izb chorych;

        przez okres co najmniej 60 dni od dokonania zapisu, nie dłużej niż przez 90 dni od dokonania zapisu – w przypadku monitoringu innych pomieszczeń i miejsc.

Po upływie tego okresu, dane z monitoringu podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone w celach dowodowych.

6.     Na zasadach określonych w RODO, osoby zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego posiadają prawo:

      dostępu do treści swoich danych osobowych, a także ich sprostowania,

      żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,

      wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

      wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 

7.     Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na terenie obszarów objętych monitoringiem wizyjnym.

8.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

9.     Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób kontaktujących się z placówką telefonicznie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskie­go i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy (58-100) z siedzibą przy ul. Sprzymierzeńców 1-2, reprezentowany przez Dyrektora Zakładu. Z Administratorem można skontaktować się:

      listownie na ww. adres korespondencyjny,

      pod nr tel.: 74 852 28 16,

      za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@swidnica.zpisdn.gov.pl.

2.    Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Pawła Maliszewskiego, z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@perfectinfo.pl.

3.  Dane osobowe uzyskane w rozmowie telefonicznej będą przetwarzane będą w celach dochodzenia ewentualnych roszczeń i zapewnienia możliwości obrony przed nimi, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.  Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Odmowa ich podania uniemożliwi załatwienie sprawy drogą telefoniczną.

5.    Dane osobowe będą przechowywane do 3 miesięcy od dnia nagrania. Okres ten może zostać wydłużony na wypadek dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

6.    Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7.    Na zasadach określonych w RODO, osobom kontaktującym się z placówką drogą telefoniczną, przysługuje prawo do:

       dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

       wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8.    Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w przedmiocie udostępniania informacji publicznej

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informujemy, że:

1.    Administratorem danych osobowych jest Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich we Świdnicy, z siedzibą przy ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-200 Świdnica. Z Administratorem można skontaktować się:

      listownie, na ww. adres korespondencyjny,

      pod nr tel.: 74 850 36 50,

      za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@swidnica.zpisdn.gov.pl

2.    Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Pawła Maliszewskiego, z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@perfectinfo.pl.

3.    Przetwarzanie danych osobowych odbędzie się w celach rozpoznania Pani/Pana wniosku oraz udostępnienia informacji publicznej w sposób lub w formie określonej we wniosku, co stanowi obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikający z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

4.    Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

5.    Dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym został złożony wniosek. Okres ten może zostać wydłużony na wypadek dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.

6.    Na zasadach określonych w RODO, osoby składające wniosek o udostępnienie informacji publicznej, mają prawo do:

      żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii,

      żądania sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

      wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.

7.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi rozpatrzenie wniosku.

8.    Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników postępowań o udzielenie zamówienia publicznego organizowanych przez Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy

Wykonawca oświadcza, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, został poinformowany przez Zamawiającego, że:  

1.    Administratorem danych osobowych jest Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, z siedzibą przy ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-200 Świdnica. Z Administratorem można skontaktować się:

      listownie, na ww. adres korespondencyjny,

      pod nr tel.: 74 850 36 50,

      za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@swidnica.zpisdn.gov.pl.

2.    Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Pawła Maliszewskiego, z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@perfectinfo.pl

3.    Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikających z ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, tj. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa.

4.    Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

5.    Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

6.    Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania danych uniemożliwi udział w postępowaniu.

7.    Dane osobowe Wykonawcy nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8.    Na zasadach określonych w RODO, wykonawcy przysługuje prawo do:

       dostępu do treści jego danych osobowych;

       żądania sprostowania danych osobowych;

       żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

       żądania usunięcia danych osobowych;

       wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Obywateli Ukrainy w związku z udzieleniem wsparcia w zakwaterowaniu

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119/1 z 04.05.2016 r. z późn. zm.) – dalej zwanego: „RODO”, informujemy, że:

1.    Administratorem danych osobowych jest Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich we Świdnicy, z siedzibą przy ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-200 Świdnica. Z Administratorem można skontaktować się:

      listownie, na ww. adres korespondencyjny,

      pod nr tel.: 74 850 36 50,

      za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@swidnica.zpisdn.gov.pl.

2.    Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Pana Pawła Maliszewskiego, z którym mogą Państwo kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@perfectinfo.pl.

3.    Dane osobowe będą przetwarzane w celach zapewnienia wsparcia związanego z zakwaterowaniem na podstawie porozumienia zawartego w Urzędem Miasta Świdnicy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także jako zadanie realizowane w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), polegające na zapewnieniu wsparcia osobom uciekającym przed wojną.

4.    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres pobytu w placówce.

5.    Dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych, tj. dostawcom poczty elektronicznej, systemów informatycznych.

6.    Na zasadach określonych w RODO, obywatelom Ukrainy przebywającym w placówce, przysługuje prawo do:

       żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania,

       żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

       wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl), w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 

7.    Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne zapewnienia zakwaterowania.

8.    Dane osobowe nie będą udostępniane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

9.    Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób wchodzących na teren placówki

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119/1 z 04.05.2016 r. z późn. zm.) – dalej zwanego: „RODO”, informujemy, że:

1.    Administratorem danych osobowych jest Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich we Świdnicy, z siedzibą przy ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-200 Świdnica. Z Administratorem można skontaktować się:

      listownie, na ww. adres korespondencyjny,

      pod nr tel.: 74 850 36 50,

      za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@swidnica.zpisdn.gov.pl.

2.    Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Pana Pawła Maliszewskiego, z którym mogą Państwo kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@perfectinfo.pl.

3.    Dane osobowe będą przetwarzane w celach zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki oraz zabezpieczenia mienia, co stanowi obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikający z ustawy dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich oraz prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat.

5.    Dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

6.    Na zasadach określonych w RODO, osobom wchodzącym/wjeżdżającym na teren placówki, przysługuje prawo do:

       żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania,

       żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

       wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl), w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 

7.    Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wejścia na teren placówki.

8.    Dane osobowe nie będą udostępniane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

9.    Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Scroll to Top