Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
w Świdnicy

„Żeby zmieniło się nasze życie,
musimy najpierw zmienić samych siebie.”

Kontakt

Położenie placówki:

DANE TELEADRESOWE

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy
ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica
NIP 884-21-10-443

Sekretariat Zakładu i Schroniska mgr Małgorzata Musiał
poniedziałek – piątek, godz. 7:00 – 16:00
tel. 74 852 28 16, fax: 74 852 54 53
e-mail: sekretariat@swidnica.zpisdn.gov.pl

Dyżurka Zakładu i Schroniska
tel. 74 850 36 88
Szkoła: poniedziałek – sobota, godz. 8:00 – 14:00
Internat: święta i niedziele, godz. 10:00 – 21:00
poniedziałek – sobota, godz. 15:30 – 21:00

Dyrektor ZPiSdN mgr Dorota Wójcik
tel. 74 850 36 50, e-mail: d.wojcik@swidnica.zpisdn.gov.pl

Dyrektor Szkół mgr inż. Zdzisław Dudek
tel. 74 850 36 60, e-mail: z.dudek@swidnica.zpisdn.gov.pl

Kierownik Internatów mgr Sławomir Nowicki
tel. 74 850 36 99, e-mail: s.nowicki@swidnica.zpisdn.gov.pl

Kierownik Gospodarczy mgr Joanna Kasprzak
tel. 74 850 36 65, e-mail: j.kasprzak@swidnica.zpisdn.gov.pl

Główny Księgowy mgr Ewa Woźnicka
tel. 74 850 36 63 e-mail: e.woznicka@swidnica.zpisdn.gov.pl

ROZMOWY TELEFONICZNE SĄ NAGRYWANE.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Mając na uwadze charakter danych przetwarzanych w systemie telefonicznym oraz dochowanie należytej staranności Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo, minimalizować ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikające z zakresu, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych. Inicjatorem telefonicznej formy kontaktu z Zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich w Świdnicy jest osoba kontaktująca się osobiście z placówką i to ona decyduje o rodzaju i zakresie przekazywanych nam informacji.

TOŻSAMOŚĆ I DANE ADMINISTRATORA

Administratorem Państwa danych osobowych jest dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy. Dane teleadresowe: ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica, tel. tel. 74 852 28 16, fax: 74 852 54 53, e-mail: sekretariat@swidnica.zpisdn.gov.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Wojciech Dudzic, e-mail:sekretariat@swidnica.zpisdn.gov.pl

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Udzielanie przez Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy informacji telefonicznych odbywa się zgodnie z § 60 i § 85, natomiast zapewnienie bezpieczeństwa
w placówce spełnia wymogi § 10510 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487).

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione odpowiednim organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze lub dla celów postępowania sądowego, w tym wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przechowywania nagrań jest ograniczony pojemnością rejestratora dźwięku, jednakże nie przekracza on 1 miesiąca od dnia nagrania, a po tym czasie dane są usuwane przez ich nadpisanie. Termin usunięcia danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na postawie przepisów prawa lub gdy administrator powziął informację, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu.

INFORMACJE O PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAWACH

Osoba kontaktująca się z placówką posiada prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do administratora danych lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. Mając na uwadze specyfikę danych przetwarzanych w systemie rejestracji dźwięku informujemy, że realizacja uprawnień może się związać z koniecznością przedstawienia dokładnych informacji o dacie i godzinie połączenia oraz wskazania numeru telefonu, z którego łączono się z placówką.

INFORMACJA O OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadkach określonych w art. § 60 i § 85 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487), podanie danych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Informacja o wychowankach placówki może być udzielana jedynie osobom wskazanym w wymienionych wyżej przepisach. Może być konieczna weryfikacja rozmówcy na zasadach z nim uzgodnionych. Podczas połączenia telefonicznego administrator informuje o tym osobę telefonującą przez odtworzenie odpowiedniego nagrania. Warunkiem kontynuowania rozmowy telefonicznej jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na jej nagrywanie, a wyrażenie zgody następuje poprzez dobrowolne kontynuowanie rozmowy i nie rozłączenie się.

INFORMACJA O AUTOMATYZACJI PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

INFORMACJA PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
POŁĄCZENIA TELEFONICZNE Z WYCHOWANKAMI
Połączenia telefoniczne z wychowankami są realizowane:
1. W dni powszednie (poniedziałek – sobota) w godz. 15:30 – 21:00.
2. W niedziele i święta w godz. 10:00 – 21:00.

Połączenia telefoniczne z wychowankami nie są realizowane podczas:
1. Posiłków.
2. Zajęć szkolnych i warsztatowych (poniedziałek – sobota do godz. 15:30).
3. Imprez, uroczystości.
4. Kół zainteresowań.
5. Terapii oraz socjoterapii.
6. Zajęć wychowawczych w grupie.
7. Zajęć i pobytu na świeżym powietrzu.

KONTAKT PRZEZ POCZTĘ E-MAIL
sekretariat@swidnica.zpisdn.gov.pl
Skrzynka pocztowa jest monitorowana: poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 15:30.

KLAUZULA INFORMACYJNA KONTAKTU POPRZEZ POCZTĘ E-MAIL:

 1. Podanie swych danych osobowych w skierowanej do placówki wiadomości e-mail jest wymogiem ustawowym w zakresie w jakim stanowi o tym prawo. W pozostałym zakresie (innych danych) nie wynikającym wprost z przepisów prawa, podanie danych jest dobrowolne.
 2. Inicjatorem e-mailowej formy kontaktu z Zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich
  w Świdnicy jest osoba kontaktująca się z placówką w ten sposób i to ona decyduje o rodzaju
  i zakresie przekazywanych nam informacji i własnych danych osobowych.
 3. Nie podanie danych osobowych w skierowanej do placówki wiadomości e-mail wymaganych przez przepisy prawa może skutkować pozostawieniem jej bez rozpatrzenia.
 4. Wiadomości poczty e-mail wraz z załącznikami wysyłane z placówki są przeznaczone dla określonego adresata. Wiadomości te mogą zawierać informacje, które są chronione prawem. Jeśli nie jesteście Państwo odbiorcą takiej wiadomości należy zawiadomić e-mailowo o tym nadawcę, a następnie skasować otrzymaną wiadomość.
 5. Kopiowanie lub ujawnianie treści wiadomości wysłanej z placówki jest zabronione i może być uznane za naruszenie prawa. Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy nie odpowiada za błędy lub luki w wysyłanej z placówki wiadomości, które mogą powstać
  w wyniku jej bezprawnego powielania, kopiowania czy rozsyłania.
 6. Administratorem danych osobowych zawartych w wiadomości e-mail jest dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy.
 7. Osobie kontaktującej się z placówką przysługuje prawo:
 8. dostępu do treści swoich danych,
 9. sprostowania danych,
 10. ograniczenia przetwarzania,
 11. sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 12. żądania usunięcia swoich danych,
 13. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Dane osobowe podane dobrowolnie przez Panią/Pana w wiadomości e-mail:
 15. nie będą przetwarzane w celu profilowania,
 16. nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.

Informacje dla mediów:
Informacje udzielane są pod numerem telefonu Rzecznika Prasowego Ministerstwa Sprawiedliwości, tel. 882 364 921, e-mail: media@ms.gov.pl

Scroll to Top