Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
w Świdnicy

„Żeby zmieniło się nasze życie,
musimy najpierw zmienić samych siebie.”

Dla rodziców

Regulamin kontaktów wychowanków
Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w
Świdnicy
ze środowiskiem zewnętrznym
(obowiązuje od 06.02.2020 r.)

1. Wychowankowie przebywający w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Świdnicy mają możliwość kontaktów ze środowiskiem zewnętrznym w formie: a) korespondencji listownej, b) paczek, c) rozmów telefonicznych, d) odwiedzin na terenie placówki.

2. Korespondencja nieletniego umieszczonego w placówce, z wyjątkiem korespondencji z organami państwowymi i samorządowymi, a w szczególności z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i z Rzecznikiem Praw Dziecka oraz organami powołanymi na podstawie ratyfikowanych w drodze ustawy przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, dotyczących ochrony praw człowieka, może być kontrolowana przez dyrektora zakładu i schroniska bądź przez upoważnionego przez niego pracownika pedagogicznego wyłącznie w obecności nieletniego i jedynie w przypadkach powzięcia uzasadnionego podejrzenia, iż zawiera ona treści godzące w porządek prawny, bezpieczeństwo zakładu, w zasady moralności publicznej, bądź może wpłynąć niekorzystnie na przebieg toczącego się postępowania lub resocjalizacji nieletniego.

W razie stwierdzenia takich treści korespondencji nie doręcza się, powiadamiając o tym nieletniego oraz sąd rodzinny wykonujący orzeczenie i podając powody tej decyzji. Nieletniego poucza się o prawie do złożenia zażalenia na decyzję dyrektora. Zatrzymaną korespondencję włącza się do akt osobowych nieletniego.

3. Korespondencja jest przekazywana wychowankowi w dniu jej wpłynięcia do placówki.

4. Wychowanek może otrzymywać paczki z żywnością, książkami, ubraniem, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku, z zastrzeżeniem, że dokumenty i przedmioty wartościowe jest zobowiązany przekazać do depozytu.

5. Paczki nie mogą zawierać przedmiotów niebezpiecznych, czyli takich, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku w zakładzie lub schronisku, w szczególności: broni palnej i białej, amunicji, narzędzi do cięcia metalu, środków służących do obezwładniania, środków odurzających i substancji psychotropowych.

6. Paczki nie mogą zawierać przedmiotów niedozwolonych czyli takich, które mogą utrudniać prawidłowy tok postępowania w sprawach nieletnich, w szczególności: sprzętu łączności i urządzeń technicznych służących do rejestrowania oraz odtwarzania informacji.

7. Przedmioty niebezpieczne lub niedozwolone ujawnione w zawartości paczki będą przekazywane przez wychowawcę do depozytu.

8. Paczki doręcza się wychowankowi niezwłocznie za pokwitowaniem.

9. Paczkę pobiera i doręcza wychowankowi wychowawca i sporządza w jego obecności spis jej zawartości, który umieszcza się w jego teczce „B”.

10. Z uwagi na organizację pracy w placówce i możliwości techniczne, rozmowy telefoniczne mogą odbywać się: a) w dni powszednie w godz. 15.00 – 16.00 oraz 18.00 – 21.00. b) w dni wolne od nauki szkolnej w godz. 10.00 – 21.00.

11. W celu zagwarantowania możliwości kontaktowania się z wszystkimi wychowankami, rozmowy telefoniczne powinny trwać nie dłużej niż 20 minut.

12. Odwiedziny wychowanków w placówce mogą odbywać się w niedziele i święta w godzinach 10.00 – 13.00. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość odwiedzin w innych terminach, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem zakładu lub inną osobą sprawującą nadzór pedagogiczny.

13. Odwiedziny umożliwia się także nieletnim umieszczonym w izbie przejściowej, izolacyjnej lub izbie chorych, jeśli lekarz lub pielęgniarka nie zdecydują inaczej.

14. Odwiedzający po przybyciu do placówki deponują u pracowników ochrony odzież wierzchnią, przedmioty wartościowe, telefony komórkowe, paczki z żywnością itp. Za rzeczy utracone w sali odwiedzin placówka nie ponosi odpowiedzialności.

15. Miejscem spotkań odwiedzających z wychowankami jest sala konferencyjna lub inne miejsce na terenie placówki wskazane przez osobę pełniącą nadzór pedagogiczny. Miejsca, w których odbywają się odwiedziny, są objęte monitoringiem wizyjnym. Zapis odwiedzin jest utrwalany na nośniku cyfrowym i może być wykorzystany jako dowód w przypadku naruszenia regulaminu.

16. Podczas odwiedzin obowiązuje zakaz palenia.

17. Nieletni musi wyrazić zgodę na spotkanie z osobami odwiedzającymi.

18. Osoby odwiedzające muszą być wpisane do karty odwiedzin wychowanka i okazać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Dane personalne osoby odwiedzającej zostają wpisane do rejestru odwiedzin.

19. Karta odwiedzin wychowanka jest redagowana przez patrona wychowanka i przekazywana służbie ochrony.

20. Osoby nieposiadające dokumentu tożsamości ze zdjęciem nie mogą odwiedzić wychowanka.

21. Osoby odwiedzające nie mogą w trakcie odwiedzin przebywać poza wyznaczonym miejscem odwiedzin. Rozmowy odwiedzającego z wychowawcą odbywają się również w sali odwiedzin.

22. Dyrektor placówki może ograniczyć lub zakazać kontaktów nieletniego z osobami spoza placówki w przypadku, gdyby kontakt ten stwarzał zagrożenie dla porządku prawnego, bezpieczeństwa lub mógłby wpłynąć niekorzystnie na przebieg postępowania sądowego lub proces resocjalizacji nieletniego.

23. W wypadku, o którym mowa w pkt 22 dyrektor placówki niezwłocznie zawiadamia nieletniego i sąd rodzinny wykonujący orzeczenie o powodach decyzji. Sąd może uchylić decyzję dyrektora.

24. Wychowankowi w trakcie odwiedzin zabrania się samowolnego opuszczania miejsca odwiedzin i udawania się do pomieszczeń grupy. Dopuszcza się możliwość czasowego opuszczenia miejsca odwiedzin tylko w sytuacji wymienionej w pkt 15.

25. Osoba odwiedzająca może opuszczać miejsce odwiedzin tylko po uzyskaniu zgody pracownika ochrony.

26. Osoby będące pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających oraz zachowujące się agresywnie, wulgarnie, prowokacyjnie nie zostaną wpuszczone na teren placówki.

27. Na teren placówki nie wolno wnosić, ani przekazywać wychowankom środków odurzających, substancji psychotropowych, alkoholu, przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności narzędzi do cięcia metalu, środków służących do obezwładniania, broni, itp. O fakcie przekazania wychowankowi wymienionych wyżej przedmiotów zostanie powiadomiona policja i właściwy sąd rodzinny, do którego dyspozycji pozostaje wychowanek.

28. Zabrania się przekazywania i udostępniania wychowankom przez odwiedzających przedmiotów zabronionych, a w szczególności telefonów komórkowych.

29. Środki finansowe, wartościowe przedmioty, paczki żywnościowe, listy oraz leki przeznaczone dla wychowanka mogą być przekazane wychowankowi tylko poprzez wychowawcę grupy.

30. Środki finansowe można również przekazać wychowankowi poprzez ich wpłatę na konto bankowe przeznaczone do tych celów. Nr konta bankowego przeznaczonego na wpłaty przekazów pieniężnych dla wychowanków: 64 1010 1674 0053 8213 9120 0000.

31. Przekazy pieniężne odbierają z działu księgowego placówki wychowawcy i za pokwitowaniem wychowanka doliczają je do jego listy kieszonkowego.

32. Ze względów bezpieczeństwa oraz sanitarno-epidemiologicznych konieczne jest okazanie strażnikowi lub wychowawcy artykułów żywnościowych przed ich przekazaniem wychowankowi.

33. Nieprzestrzeganie zapisów regulaminu w trakcie odwiedzin skutkuje natychmiastowym ich zakończeniem.

34. Nieprzestrzeganie powyższych ustaleń może skutkować powiadomieniem przez dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy właściwego sądu, do dyspozycji którego pozostaje wychowanek, a w konsekwencji ograniczeniem kontaktów lub ich całkowitym zakazem.

Zasady przesyłania paczek do wychowanków

1.Zgodnie z § 64 i §89 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487) wychowanek może otrzymywać paczki z żywnością, książkami, ubraniem, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku, z zastrzeżeniem, że dokumenty i przedmioty wartościowe jest zobowiązany przekazać do depozytu.

2.Paczki nie mogą zawierać przedmiotów niebezpiecznych, czyli takich, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku w zakładzie lub schronisku, w szczególności: broni palnej i białej, amunicji, narzędzi do cięcia metalu, środków służących do obezwładniania, środków odurzających i substancji psychotropowych.

3.Paczki nie mogą zawierać przedmiotów niedozwolonych czyli takich, które mogą utrudniać prawidłowy tok postępowania w sprawach nieletnich, w szczególności: sprzętu łączności i urządzeń technicznych służących do rejestrowania oraz odtwarzania informacji.

4.Przedmioty niebezpieczne lub niedozwolone ujawnione w zawartości paczki będą przekazywane przez wychowawcę do depozytu.

5.Paczki doręcza się wychowankom za pokwitowaniem.

6.Paczkę pobiera i doręcza wychowankowi wychowawca i sporządza w jego obecności spis jej zawartości, który umieszcza się w jego teczce „B”.

7.W związku z pandemią COVID-19 paczki przychodzące do wychowankówsą dezynfekowane zewnętrznie w biurze i dostarczane adresatom po 24 godzinach od przyjęcia.

Zasady przekazów pieniężnych dla wychowanków

1.Zgodnie z § 63 i §88 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487) wychowankowie mogą otrzymywać pieniądze od osób, instytucji lub organizacji.

2.Otrzymane pieniądze wychowankowie przekazują, za pokwitowaniem do depozytu.

3.Dysponowanie otrzymanymi pieniędzmi odbywa się za zgodą wychowawcy.

4.Wychowankowienie posiadają własnych kont bankowych – jedyne drogi przekazania pieniędzy dla nieletniego to przekazanie osobiste w sekretariacie lub podczas odwiedzin.

5.Środki finansowe można również przekazać wychowankowi poprzez ich wpłatę na konto bankowe przeznaczone do tych celów. Nr konta bankowego przeznaczonego na wpłaty przekazów pieniężnych dla wychowanków:64 1010 1674 0053 8213 9120 0000.

6.Przekazy pieniężne odbierają z działu księgowego placówki wychowawcy i za pokwitowaniem wychowanka doliczają je do jego listy kieszonkowego.

Procedura przyjęcia do schroniska/zakładu nowego wychowanka

Informator dla wychowanka Schroniska dla Nieletnich

Informator dla wychowanka Zakładu Poprawczego

Regulamin Wychowanka Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich

Procedura doprowadzania nieletnich do pielęgniarki lub lekarza

Procedura udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Standardy Ochrony Małoletnich w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Świdnicy

Scroll to Top