Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
w Świdnicy

„Żeby zmieniło się nasze życie,
musimy najpierw zmienić samych siebie.”

Deklaracja dostępności

Podstawa prawna:

 1. 10 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i aplikacji mobilnej (Dz.U.2019.848).
 2. Załącznik do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającej wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 256 z 12.10.2018, str. 103).

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019.848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy o adresie https://swidnica.zpisdn.gov.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-26.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony dotyczącej na zmiany wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmiany sposobu publikowania: 2022-03-25.
  • Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
  • Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-26.
  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych danej przeglądarki.
  • Na stronie nie ma dostępności do tłumacza języka migowego.
  • Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy nie posiada aplikacji mobilnej.
  • Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica, kontakt z administratorem strony: biuro@ideacenter.pl
  • Osobą kontaktową jest Dyrektor Zakładu i Schroniska Pani Dorota Wójcik, d.wojcik@swidnica.zpisdn.gov.pl
  • Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 850 36 50.
  • Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 • Informacja o dostępności strony:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl, Infolinia: 800 676 676.

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: na adres pocztowy: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica lub na adres e-mail: sekretariat@swidnica.zpisdn.gov.pl lub telefonicznie: 74 850 36 56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 • Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie 2.1 AA.

Dostępność architektoniczna:

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy

58-100 Świdnica, ul. Sprzymierzeńców 1-2

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Dyrektor Zakładu Poprawczego

i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy

Dorota Wójcik

Scroll to Top