„Żeby zmieniło się nasze życie,
musimy najpierw zmienić samych siebie.”

Charakterystyka Placówki

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy  

jest placówką, która stanowi połączenie w ramach jednego podmiotu dwóch instytucji tj. schroniska dla nieletnich i zakładu poprawczego.

Zgodnie z przepisami zakłady poprawcze dzielą się na:

– resocjalizacyjne typu: otwartego – młodzieżowe ośrodki adaptacji społecznej, półotwarte, zamknięte, o wzmożonym nadzorze wychowawczym,

– resocjalizacyjno-rewalidacyjne,

– resocjalizacyjno-terapeutyczne,

zaś schroniska dla nieletnich dzielą się na placówki:

– zwykłe,

– interwencyjne.

Szczegółowe przepisy i uwarunkowania pozwalają na konkretne określenie, do jakiego typu zakładu lub schroniska nieletni będzie skierowany.

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy jest placówką dla chłopców i funkcjonuje jako zakład poprawczy o charakterze półotwartym (z limitem 30 miejsc) i schronisko dla nieletnich o charakterze zwykłym (z limitem 10 miejsc). W placówce naszej liczba wychowanków w grupie wychowawczej i oddziale szkolnym nie powinna przekraczać 10. Do Zakładu i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy przyjmowani są nieletni, którzy ukończyli 13 lat i mogą tam przebywać do momentu ukończenia przez nich 21 roku życia, jeżeli po ukończeniu 17 roku życia nie zostali skazani na karę pozbawienia wolności.

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy to placówka resocjalizacyjna, która pełni w założeniu kilka różnych funkcji, a to:

– wychowawczo-resocjalizacyjną,

– opiekuńczą

– socjalno-bytową,

– ekonomiczną,

– gospodarczą,

– izolacyjną.

Głównym celem i zadaniem zakładu poprawczego jest resocjalizacja (szeroko rozumiane wychowanie) nieletnich, zakładająca zmianę ich postaw w kierunku społecznie pożądanym oraz zapewniającym im prawidłowy rozwój osobowości, jak również kształtowanie pozytywnych zainteresowań i motywacji oraz odpowiedniego systemu wartości i przestrzegania ustalonych, powszechnych zasad współżycia społecznego. Zadania te realizowane są poprzez następujące działania wychowawcze:

  • nauczanie,
  • wychowanie,
  • przygotowanie do zawodu,
  • organizacja wolnego czasu,

Oprócz wyżej wymienionych zakład poprawczy realizuje następujące cele szczegółowe:

  • eliminacja czynników wywołujących zaburzone stany osobowości,
  • kształtowanie odpowiednich stanów osobowości poprzez likwidację negatywnych zmian wywołanych wspomnianymi wyżej czynnikami,
  • utrwalenie uzyskiwanych rezultatów resocjalizacji,
  • inspirowanie jednostek do samowychowania.

Wychowankowie zakładu poprawczego realizują wyznaczone zadania w opracowanym dla każdego         z nich Indywidualnym Planie Resocjalizacji oraz są przygotowywani do opuszczenia placówki poprzez realizację założeń w Indywidualnym Programie Usamodzielnienia, który ma za zadanie pomóc chłopcom w zagospodarowaniu, znalezieniu mieszkania, pracy itp.

Schronisko dla Nieletnich to placówka opieki całkowitej, podlegająca Ministerstwu Sprawiedliwości, która realizuje funkcję diagnostyczną, resocjalizacyjną i zapobiegawczą (tzn. zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania sądowego). Do schroniska kierowani są nieletni podejrzani o popełnienie czynów karalnych lub przestępstwa, a okoliczności i charakter popełnionych czynów, stopień demoralizacji nieletnich i nieskuteczność dotychczasowych środków wychowawczych przemawiają za ewentualnym umieszczeniem w zakładzie poprawczym. W schronisku dla nieletnich prowadzi się oddziaływania wychowawcze ukierunkowane na rozpoczęcie procesu resocjalizacji.

Szczegółowa diagnostyka wychowanka pod kątem jego możliwości, umiejętności, potrzeb, deficytów fizycznych i intelektualnych, stopnia realizacji obowiązku szkolnego oraz warunków materialnych, bytowych i umiejętności społeczno-wychowawczych środowiska rodzinnego pozwala na określenie jego predyspozycji i nastawienia do zmiany w postrzeganiu otaczającego świata, a przede wszystkim umożliwia określenie konkretnych kierunków i zadań w pracy z nieletnim.

W skład Zakładu i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy wchodzą podstawowe elementy składowe niezbędne w sprawnym funkcjonowaniu placówki :

internat – zapewniający odpowiednie warunki bytowe nieletnim oraz prowadzący wychowanie resocjalizujące;

szkoła lub szkoły – prowadzące kształcenie i nauczanie nieletnich na poziomie podstawowym i zawodowym (szkoła branżowa);

warsztaty szkolne – prowadzące przeszkolenia i kształcenie zawodowe nieletnich w wybranych specjalnościach;

zespoły: diagnostyczny i diagnostyczno-korekcyjny – psychologowie, terapeuci, pedagodzy szkolni prowadzący specjalistyczne zajęcia, wywiady z nieletnimi i opiniujący stan fizyczny oraz psychiczno-intelektualny wychowanków.

Aby móc prawidłowo realizować zadania placówka posiada : pomieszczenia mieszkalne oraz higieniczno-sanitarne, pomieszczenia do zajęć edukacyjnych (pracownie przedmiotowe) z zapleczem na środki dydaktyczne, salę gimnastyczną, bibliotekę z czytelnią, pomieszczenia warsztatowe odpowiednie do kierunków prowadzonego szkolenia zawodowego, gabinet pielęgniarski i lekarski i oraz izbę chorych, gabinet psychologiczno-pedagogiczny, izby przejściowe i izolacyjne, pomieszczenia przeznaczone na hostel, tereny i urządzenia do zajęć rekreacyjnych i sportowych.