Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

Przedmiot realizacji zamówienia: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO l-1 DO KOTŁÓW CO
NA POTRZEBY ZAKŁADU POPRAWCZEGO I SCHRONISKA DLA NIELETNICH W ŚWIDNICY
wg normy PN-67 c-96024:2011P . Znak sprawy ZP/SWIDNICA/1/2018

Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty..

Czytaj całe zawiadomienie