Struktura Organizacyjna

Zakład Poprawczy  w Świdnicy jest zakładem resocjalizacyjnym półotwartym. Do zakładu przyjmowani są nieletni, którzy ukończyli 13 lat i mogą tam przebywać do momentu ukończenia 21 roku życia, jeżeli po ukończeniu 17 roku życia nie zostali skazani na karę pozbawienia wolności.

Głównym celem i zadaniem zakładu poprawczego jest resocjalizacja nieletnich, zakładająca zmianę ich postaw w kierunku społecznie pożądanym oraz zapewniającym im prawidłowy rozwój osobowości, jak również kształtowanie pozytywnych zainteresowań i motywacji oraz odpowiedniego systemu wartości i przestrzegania ustalonych zasad współżycia. Zadania te realizowane są poprzez następujące działania wychowawcze:

  • nauczanie
  • wychowanie
  • przygotowanie do zawodu
  • organizacja wolnego czasu

Oprócz wyżej wymienionych zakład poprawczy realizuje następujące cele szczegółowe:

  • eliminacja czynników wywołujących zaburzone stany osobowości
  • kształtowanie odpowiednich stanów osobowości poprzez likwidację negatywnych zmian wywołanych wspomnianymi wyżej czynnikami
  • utrwalenie uzyskiwanych rezultatów resocjalizacji
  • inspirowanie jednostek do samowychowania