„Żeby zmieniło się nasze życie,
musimy najpierw zmienić samych siebie.”

Strażnik w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Świdnicy

Wymiar czasu pracy –pełny

Rodzaj umowy o pracę –umowa na czas określony

System pracy –praca w ruchu ciągłym

 

Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. Ukończone 25 lat, min. 5 lat stażu pracy
 3. Wykształcenie minimum średnie,
 4. Dobra sprawność fizyczna i psychiczna,
 5. Odporność na stres,
 6. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność pracy w zespole,
 2. Wysoka kultura osobista,
 3. Umiejętności organizacyjne,
 4. Duży poziom inwencji i zaangażowania.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy obejmuje w szczególności: 

 1. Ochronę obiektów zakładu i schroniska,
 2. Opiekę nad nieletnimi w poszczególnych działach placówki,
 3. Opiekę nad nieletnimi w porze nocnej,
 4. W uzasadnionych przypadkach użycie środków przymusu bezpośredniego, zgodnie z  obowiązującymi przepisami,
 5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej przebiegu służby.

 

Wymagane dokumenty:

– CV wraz z listem motywacyjnym,

– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych.

 

W przypadku zatrudnienia dodatkowo:

– Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,

– Kserokopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy, wykształcenie i posiadane kwalifikacje zawodowe,

– Zaświadczenie o niekaralności.

 

Proponowane wynagrodzenie miesięcznie brutto 2440zł + wysługa

 

Oferty należy składać w sekretariacie placówki do dnia  30.07.2018

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.