Regulamin Wychowanka ZPiSdN

ZAKŁAD POPRAWCZY

i SCHRONISKO DLA NIELETNICH

w ŚWIDNICY

Regulamin Wychowanka Zakładu Poprawczego

i Schroniska dla Nieletnich

w Świdnicy

 

(obowiązuje od 06.02.2020 r.)

Głównym zadaniem Zakładu Poprawczego w Świdnicy jest stworzenie warunków powrotu wychowanków do normalnego życia poprzez wdrażanie ich do systematycznej nauki i pracy oraz spowodowanie pożądanych zmian w ich postawach, systemie norm społecznych i moralnych oraz hierarchii wartości. Dla realizacji tych zadań wprowadza się następujące przepisy regulaminu.

Art. 1

Prawa wychowanka Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy.

 § 1

Wychowanek w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich ma prawo do:

 

 1. Poszanowania godności osobistej.
 2. Ochrony przed przemocą fizyczną, psychiczną, wyzyskiem i nadużyciami oraz wszelkimi przejawami okrucieństwa.
 3. Dostępu do informacji o obowiązującym w zakładzie regulaminie, nagrodach, środkach dyscyplinarnych, ofercie resocjalizacyjnej placówki.
 4. Informacji o przebiegu procesu resocjalizacyjnego.
 5. Wyżywienia dostosowanego do potrzeb rozwojowych.
 6. Odzieży, bielizny, obuwia, materiałów szkolnych, podręczników, sprzętu i środków czystości.
 7. Dostępu do świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych.
 8. Ochrony więzi rodzinnych.
 9. Wysyłania i doręczania korespondencji, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa.
 10. Możliwości kontaktu z obrońcą lub pełnomocnikiem wychowanka, na terenie zakładu bez udziału innych osób.
 11. Opieki i pomocy psychologicznej.
 12. Składania skarg, próśb i wniosków.
 13. Co najmniej godzinnego pobytu w ciągu doby na świeżym powietrzu, o ile warunki atmosferyczne na to pozwalają.

 §2

Ponadto wychowanek zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich ma prawo do:

 

 1. Nauki religii, spełniania praktyk religijnych oraz posiadania przedmiotów kultu religijnego.
 2. Wnoszenia uwag i propozycji zmian dotyczących funkcjonowania grupy wychowawczej lub placówki nienaruszających jej statutowych funkcji.
 3. Korzystania ze wszystkich form pomocy materialnej i świadczeń przyznawanych przez dyrektora palcówki według ustalonych zasad.
 4. Otrzymywania pieniędzy w formie kieszonkowego i z innych źródeł oraz dysponowania posiadanymi środkami według zasad określonych przez regulamin kieszonkowego.
 5. Wychowanek schroniska może otrzymywać kieszonkowe jedynie w przypadku uznania, że znajduje się on w trudnej sytuacji materialnej.
 6. Otrzymywania paczek, których zawartość podlega kontroli według zasad określonych przez regulamin kontaktów wychowanków ze środowiskiem zewnętrznym.
 7. Utrzymywania kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym, a zwłaszcza z rodziną i osobami najbliższymi w formie odwiedzin i rozmów telefonicznych według zasad określonych przez regulamin kontaktów wychowanków ze środowiskiem zewnętrznym.

§3

Korzystanie przez wychowanka z przysługujących mu praw nie może naruszać praw innych osób i zakłócać ustalonego w placówce porządku.

Art. 2

Obowiązki wychowanka Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy.

§1

Obowiązkiem wychowanka zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich jest:

 

 1. Przestrzeganie Regulaminu Wychowanka Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy oraz ustalonego w placówce rozkładu zajęć.
 2. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i powiadamianie przełożonych o zagrożeniach                  dla bezpieczeństwa osób, dla porządku, środowiska, zdrowia lub mienia.
 3. Aktywne uczestnictwo w procesie resocjalizacji.
 4. Wykonywanie poleceń przełożonych.
 5. Odnoszenie się do wychowanków oraz innych osób z poszanowaniem ich godności.
 6. Dbanie o stan zdrowia i higienę osobistą.
 7. Dbanie o schludny wygląd i kulturę słowa.
 8. Utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniach, w których przebywa.
 9. Przekazywanie do depozytu pieniędzy, dokumentów i rzeczy wartościowych a ponadto przedmiotów, których posiadanie jest niezgodne z regulaminem.
 10. Wykonywanie prac pomocniczych o charakterze porządkowym związanych z funkcjonowaniem zakładu. Za prace porządkowe wykonywane na rzecz zakładu lub schroniska

w wymiarze nieprzekraczającym 30 godzin miesięcznie wynagrodzenie nieletniemu nie przysługuje, ale za sumienną pracę tego rodzaju mogą być przyznawane nagrody pieniężne.

 1. Powracanie z urlopów i przepustek w terminach ustalonych przez dyrektora zakładu.

  §2

Wychowankom zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich zabrania się:

 

 1. Samowolnego opuszczania pomieszczeń i terenu placówki.
 2. Nabywania i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych substancji odurzających,
 3. Posługiwania się wyrazami lub zwrotami wulgarnymi, obelżywymi albo gwarą używaną                w podkulturach o charakterze przestępczym.
 4. Tworzenia grup podkultury o charakterze przestępczym.
 5. Dokonywania tatuaży i samookaleczeń sobie i innym wychowankom.
 6. Samowolnej wymiany z innymi wychowankami odzieży, obuwia oraz innych przedmiotów.
 7. Wykonywania i posiadania przedmiotów niebezpiecznych i zabronionych w szczególności narzędzi do cięcia metalu, środków służących do obezwładniania, broni, środków odurzających, substancji psychotropowych oraz alkoholu.
 8. Uprawiania gier hazardowych.
 9. Namawiania do buntu, nieprzestrzegania regulaminu zakładu oraz zachowań agresywnych.
 10. Palenia tytoniu przez wychowanków pełnoletnich w niedozwolonym miejscu i czasie. Wychowanka niepełnoletniego obowiązuje całkowity zakaz palenia.

 Art. 3

Nagrody i środki dyscyplinarne.

 §1

 1. Dyrektor placówki może udzielić nieletniemu przebywającemu w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich nagrody lub zastosować wobec niego środek dyscyplinarny.
 2. Dyrektor udziela nagrody lub stosuje środek dyscyplinarny na pisemny wniosek pracownika placówki po zasięgnięciu opinii kierownika działu wnioskodawcy.
 3. Udzielenie nagrody i stosowanie środka dyscyplinarnego nie może prowadzić do upokarzającego i poniżającego traktowania nieletniego.

 §2

Zasady przyznawania nagród

 

 1. Nagrody udziela się za właściwe zachowanie nieletniego, wyróżniające wykonywanie obowiązków, wzorowe przestrzeganie Regulaminu Wychowanka Zakładu Poprawczego              i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy lub osiąganie bardzo dobrych wyników w nauce.
 2. W przypadkach uzasadnionych względami wychowawczymi można udzielić jednorazowo więcej niż jedną nagrodę.
 3. Z wnioskiem o nagrodę lub zastosowanie środka dyscyplinarnego wobec wychowanka może wystąpić każdy pracownik pedagogiczny.
 4. Wniosek o udzielenie nagrody powinien zawierać imię i nazwisko wychowanka, rodzaj proponowanej nagrody, uzasadnienie wniosku.
 5. Wniosek podlega akceptacji kierownika działu, z którego wyszedł wniosek.
 6. Dyrektor placówki podejmując decyzję ma możliwość zmiany rodzaju proponowanej nagrody.
 7. W każdym czasie sąd rodzinny może zastrzec, że udzielenie przepustki lub urlopu wymaga jego zgody.
 8. Nieletniemu, wobec którego toczy się postępowanie w związku z popełnieniem czynu karalnego, wymienione niżej nagrody o numerach:  4, 7, 8, 10 oraz 11 mogą być udzielone  za zgodą organu prowadzącego postępowanie.
 9. Decyzję o udzieleniu nagrody ze wskazaniem przyczyn jej udzielenia sporządza się na piśmie i włącza do akt osobowych nieletniego po zapoznaniu go z jej treścią, który to fakt wychowanek potwierdza podpisem wraz z datą otrzymania
 10. Jeżeli zostały ujawnione okoliczności wskazujące na to, że nagroda została udzielona niezasadnie, dyrektor schroniska lub zakładu uchyla decyzję o udzieleniu nagrody. Decyzję  o uchyleniu nagrody sporządza się na piśmie i podaje do wiadomości nieletniemu, a jeżeli względy wychowawcze za tym przemawiają – również innym osobom i włącza się do akt osobowych nieletniego.
 11. Nagroda obowiązuje od momentu ogłoszenia decyzji dyrektora w tej sprawie.

 Nagrodą jest:

 1. pochwała;
 2. list pochwalny do rodziców albo opiekuna;
 3. list pochwalny do sądu rodzinnego;
 4. zezwolenie na rozmowę telefoniczną na koszt schroniska lub zakładu;
 5. nagroda rzeczowa lub pieniężna;
 6. zgoda na wykonanie przedmiotu lub usługi w warsztatach szkolnych na potrzeby nieletniego lub jego osób najbliższych;
 7. zgoda na korzystanie z internetu lub gier komputerowych;
 8. zgoda na udział w imprezach, zajęciach oświatowych i sportowych oraz szkoleniach poza schroniskiem lub zakładem;
 9. skrócenie lub darowanie uprzednio zastosowanego środka dyscyplinarnego;
 10. udzielenie przepustki na okres do 3 dni.
 11. udzielenie urlopu (tylko w przypadku wychowanka przebywającego w zakładzie poprawczym);
 12. podwyższenie kieszonkowego na okres do 3 miesięcy do wysokości 4,5% kwoty bazowej (tylko w przypadku wychowanka przebywającego w zakładzie poprawczym)

 §3

Zasady stosowania środków dyscyplinarnych

 

 1. Wychowanek podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej na zasadach określonych  w art. 95ce upn.
 2. Środek dyscyplinarny stosuje się w przypadku niewykonywania obowiązków wynikających z ustawy lub regulaminu ustalonego w zakładzie, zachowania godzącego w dobro innych osób, ucieczki z zakładu lub  nieusprawiedliwionego niepowrotu z udzielonego urlopu lub  z przepustki.
 3. Z wnioskiem o zastosowanie środka dyscyplinarnego wobec wychowanka może wystąpić każdy pracownik pedagogiczny.
 4. Wniosek o zastosowanie środka dyscyplinarnego powinien zawierać imię i nazwisko wychowanka, rodzaj proponowanego środka, uzasadnienie wniosku oraz inne informacje o wychowanku mogące ułatwić dyrektorowi podjęcie decyzji.
 5. Dyrektor podejmując decyzję ma możliwość zmiany rodzaju proponowanego środka.
 6. Za jedno przewinienie stosuje się jeden środek dyscyplinarny. W przypadku gdy nieletni popełnił więcej przewinień, stosuje się jeden środek dyscyplinarny odpowiednio surowszy.
 7. Przy stosowaniu środka dyscyplinarnego uwzględnia się w szczególności rodzaj i okoliczności zachowania nieletniego, jego stosunek do tego zachowania, dotychczasową postawę, cechy osobowości i stan zdrowia.
 8. Środek dyscyplinarny stosuje się niezwłocznie i obowiązuje z dniem udzielenia go przez dyrektora placówki.
 9. Środek dyscyplinarny udzielony po ucieczce lub niepowrocie obowiązuje od dnia doprowadzenia wychowanka do placówki.
 10. Przed zastosowaniem środka dyscyplinarnego dyrektor placówki albo upoważniony pracownik pedagogiczny wysłuchuje nieletniego i zasięga opinii zespołu diagnostyczno-korekcyjnego.
 11. Decyzję o zastosowaniu środka dyscyplinarnego ze wskazaniem przyczyn jego zastosowania sporządza się na piśmie i podaje się do wiadomości nieletniemu wraz z pouczeniem o prawie do złożenia skargi do sędziego rodzinnego sprawującego nadzór nad zakładem i włącza się do akt osobowych nieletniego. Sędzia rodzinny sprawujący nadzór nad zakładem może uchylić decyzję dyrektora.
 12. Wychowanek potwierdza zapoznanie się z zastosowanym wobec niego środkiem dyscyplinarnym poprzez złożenie podpisu wraz z datą poinformowania pod wnioskiem. W razie odmowy podpisu, kierownik internatu dokonuje na wniosku o zastosowanie środka dyscyplinarnego odpowiedniej adnotacji.
 13. Jeżeli zostały ujawnione okoliczności wskazujące na to, że środek dyscyplinarny został zastosowany niezasadnie, dyrektor schroniska lub zakładu uchyla decyzję o zastosowaniu środka dyscyplinarnego.
 14. W przypadkach uzasadnionych względami wychowawczymi, w szczególności jeżeli nieletni przeprosił pokrzywdzonego oraz naprawił szkodę, można zawiesić wykonanie środka dyscyplinarnego na okres do 3 miesięcy, zamienić go na inny, skrócić lub darować go.
 15. Jeżeli w okresie zawieszenia wykonania środka dyscyplinarnego nieletni dopuścił się ponownie przewinienia, zawieszony środek dyscyplinarny podlega wykonaniu, chyba,  że dyrektor postanowi inaczej ze względów wychowawczych

    

  Środkiem dyscyplinarnym jest:

 1. upomnienie;
 2. nagana;
 3. zawiadomienie rodziców albo opiekuna o niewłaściwym zachowaniu nieletniego;
 4. zawiadomienie sądu rodzinnego o niewłaściwym zachowaniu nieletniego;
 5. cofnięcie zezwolenia albo nieudzielanie zezwolenia na rozmowy telefoniczne na koszt placówki na okres do 1 miesiąca, z wyjątkiem rozmów z rodzicami albo opiekunem;
 6. obniżenie kieszonkowego nie mniej niż do 0,5% kwoty bazowej, na okres do 3 miesięcy;
 7. cofnięcie zgody na korzystanie z Internetu lub gier komputerowych na okres do 3 miesięcy;
 8. cofnięcie zgody albo nieudzielanie zgody na udział w imprezach, zajęciach oświatowych i sportowych oraz szkoleniach poza schroniskiem lub zakładem na okres do 3 miesięcy;
 9. cofnięcie zgody albo nieudzielanie zgody na wyjście poza teren zakładu lub schroniska na okres do 3 miesięcy.
 10. nieudzielanie przepustki lub urlopu przez okres nie dłuższy niż 5 miesięcy w razie ucieczki z placówki lub nieusprawiedliwionego nie powrócenia z udzielonego urlopu lub przepustki  z zakładu lub schroniska.

 

Art. 4

Przepustki i urlopy wychowanków

 §1

Ogólne zasady udzielania przepustek i urlopów

 

 1. Pierwsza przepustka może być udzielona wychowankowi zakładu po upływie 3 miesięcy, zaś wychowankowi schroniska po upływie 6 tygodni pobytu w placówce.
 2. Wychowanek schroniska może skorzystać z przepustki wyłącznie za zgodą sądu.
 3. Pierwszy urlop może być udzielony wychowankowi przebywającemu w zakładzie poprawczym po upływie 3 miesięcy pobytu w zakładzie w wymiarze do 55 dni w danym roku kalendarzowym.
 4. Dyrektor placówki może w przypadkach uzasadnionych wychowawczo po zasięgnięciu opinii psychologa lub pedagoga i wychowawcy nieletniego zaliczyć okres pozostawania nieletniego w schronisku dla nieletnich do okresu uprawniającego do otrzymania urlopu lub przepustki.
 5. Aby otrzymać urlop lub przepustkę wychowanek przedkłada dyrektorowi podanie wg przyjętego w placówce wzoru.
 6. Pierwszy wyjazd wychowanka na przepustkę lub urlop nastąpić może wyłącznie pod opieką rodzica (opiekuna) lub dorosłej osoby przez niego upoważnionej.
 7. Przed pierwszym wyjazdem wymagane jest oświadczenie rodziców (opiekunów) o zapewnieniu opieki wychowankowi w czasie pobytu poza placówką, w którym zobowiązują się        do dopilnowania jego terminowego powrotu do zakładu.
 8. Przed udzieleniem urlopu opracowuje się program pobytu wychowanka zakładu na urlopie.
 9. Warunkiem skorzystania z przepustki lub urlopu jest uzyskanie aktualnego i pozytywnego wywiadu środowiskowego sporządzonego przez kuratora w miejscu zamieszkania wychowanka.
 10. Wychowanek zwolniony z zakładu poprawczego może ubiegać się o udzielenie urlopu na czas oczekiwania na uprawomocnienie się postanowienia o zwolnieniu z zakładu, w przypadku, gdy w poprzedzającym zwolnienie w roku, nie otrzymał nagany za niepowrót, samowolne oddalenie, prześladowanie lub agresję wobec innych.
 11. Wychowanek ma obowiązek powiadamiania placówki o każdym przewidywanym spóźnieniu.
 12. Spóźnienie może być zakwalifikowane jako usprawiedliwione po pisemnym uzasadnieniu spóźnienia i pozytywnej opinii wychowawcy i kierownika internatu. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor placówki.
 13. Spóźnienie może być usprawiedliwione wyłącznie na podstawie zaświadczenia lekarskiego o chorobie lub urazie wychowanka, zaświadczenia o zatrzymaniu wychowanka przez uprawnione służby, wystąpienia zdarzenia losowego poświadczonego wiarygodnym dokumentem urzędowym.
 14. Nieusprawiedliwione spóźnienie skutkuje odebraniem wychowankowi prawa do następnej przepustki.
 15. Spóźnienie trwające ponad 24 godziny traktowane jest automatycznie jako niepowrót.
 16. W sytuacjach losowych lub w szczególnie ważnych okolicznościach, decyzję o udzieleniu przepustki lub urlopu podejmuje dyrektor zakładu po zasięgnięciu opinii wychowawcy patrona.

 

 §2

Szczegółowe zasady udzielania przepustek

 

 1. Udzielenie przepustki jako nagrody, może nastąpić jedynie w powiązaniu z otrzymaną               za poprzedni miesiąc oceną zachowania. Obowiązują w tym względzie następujące zależności:

a.

Ocena dobra           

1 przepustka w miesiącu

b.

Ocena bardzo dobra

2 przepustki w miesiącu

c.

Ocena wzorowa       

3 przepustki w miesiącu

 

 1. W miesiącu, w którym wychowankowi zostaje udzielony urlop, łączna ilość wyjazdów  nie może przekroczyć liczby przepustek wynikających z oceny.
 2. Istnieje możliwość połączenia przepustki z urlopem wychowanka.
 3. Wychowanek może uzyskać dodatkową przepustkę pod warunkiem spełnienia poniższych kryteriów:
 • uzyskanie ze wszystkich działów co najmniej oceny dobrej,
 • uzyskiwanie minimum oceny łącznej dobrej przez 2 miesiące poprzedzające nagrodę o dodatkową przepustkę,
 • nie otrzymanie środka dyscyplinarnego w okresie poprzednich 2 miesięcy,
 • terminowe powroty z urlopów i przepustek przez trzy poprzedzające przepustkę miesiące,
 • zaangażowanie w prace na rzecz placówki potwierdzone przez kierownika działu, z którego wypływa wniosek o dodatkową przepustkę,
 • godne reprezentowanie placówki podczas zajęć i imprez organizowanych poza placówką potwierdzone przez wychowawców lub innych pracowników.

 §3

Szczegółowe zasady udzielania urlopów

 

 1. Warunkiem koniecznym do uzyskania urlopu jest uzyskanie średniej łącznych ocen zachowania na poziomie minimum 3,0 z poprzedzających urlop 3 miesięcy.
 2. W przypadku nieletniego umieszczonego w zakładzie poprawczym środkiem dyscyplinarnym jest również nieudzielanie przepustki lub urlopu przez okres nie dłuższy niż 5 miesięcy w razie ucieczki z zakładu lub nieusprawiedliwionego nie powrócenia                      z udzielonego urlopu lub przepustki z zakładu.
 3. W Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Świdnicy udziela się urlopów w następujących okresach:
  1. Okres świąteczno-noworoczny,
  2. Święta Wielkanocne,

Art. 5

System oceniania.

 §1

Ogólne zasady dotyczące sytemu oceniania

 

 1. Ocena zachowania wychowanków w placówce jest dokonywana w trzech działach: szkoła, warsztaty i internat raz w miesiącu. Łączną ocenę miesięczną (średnia ocen z wszystkich działów) ustala wychowawca patron. Ocenę zatwierdza Rada Zakładu.
 2. W przypadku otrzymania w jednym z działów oceny nagannej, ocena łączna nie może być wyższa niż nieodpowiednia.
 3. W przypadku otrzymania w jednym z działów oceny nieodpowiedniej, ocena końcowa nie może być wyższa niż poprawna.
 4. Wychowanek może w danym miesiącu uzyskać ocenę łączną wyższą od oceny za miesiąc poprzedni nie więcej niż o 2 stopnie.
 5. Środek dyscyplinarny w postaci nagany obniża ocenę wychowanka do oceny nagannej                na miesiąc.
 6. Środek dyscyplinarny w postaci upomnienia obniża ocenę wychowanka o jeden stopień             na miesiąc.
 7. Wychowanek nowo przyjęty do placówki otrzymuje ocenę poprawną jako oceną wyjściową.
 8. Wychowanek skreślony z ewidencji po niepowrocie lub ucieczce i doprowadzony ponownie do zakładu otrzymuje ocenę naganną.
 9. Wychowanek, który odmówił poddania się badaniu na obecność środków odurzających             w organizmie jest traktowany jako osoba będąca pod ich wpływem i w związku z tym podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.
 10. Wychowanek, który nie uczestniczy w procesie edukacji szkolnej nie może uzyskać oceny łącznej wyższej niż nieodpowiednia. Warunek ten nie dotyczy absolwenta szkoły branżowej, który nadal przebywa w placówce.
 11. Ustalając miesięczną ocenę wychowanka z internatu, wychowawca korzysta z narzędzia pomocniczego w postaci dziennej punktacji w zakresie od -2 do 2. Oceniając wychowanka, wychowawca zwraca szczególną uwagę na:
 12. kulturę osobistą,
 13. dbałość higienę osobistą,
 14. dbanie o mienie własne i grupy,
 15. udział w zajęciach,
 16. wykonywanie dyżurów porządkowych,
 17. właściwy stosunek do personelu placówki i wykonywanie poleceń przełożonych.
 18. Ustalając ocenę miesięczną wychowawca sumuje wszystkie punkty wychowanka z danego miesiąca i dzieli przez ilość dni podczas których wychowanek został oceniany.
 19. Wychowawca informuje wychowanka o punktacji dziennej tego samego dnia podczas wieczornego podsumowania dnia.
 20. Za terminowe i prawidłowe wystawianie ocen zachowania odpowiedzialni są wychowawcy grup, wychowawcy klas i nauczyciele zawodu. Wraz z oceną, w poszczególnych działach placówki ustala się z wychowankiem zadania, które będzie realizował w kolejnym miesiącu.

Przedział punktów, do uzyskania oceny z zachowania w internacie

 

OCENA

LICZBA PUNKTÓW

NAGANNA

<0

NIEODPOWIEDNIA

0-0,33

POPRAWNA

0,34 – 0,64

DOBRA

0,65 – 1

BARDZO DOBRA

1,01 – 1,3

WZOROWA

>1,3

 §2

Skala ocen zachowania :

 

 1. Obowiązuje następująca skala ocen zachowania

 

 1. Wzorowa (6),
 2. bardzo dobra (5),
 3. dobra (4),
 4. poprawna(3),
 5. nieodpowiednia (2),
 6. naganna (1).

 §3

Kryteria oceny zachowania

 

 1. Wychowanek jest oceniany wg następujących kryteriów:

 

 1. Stosunek do przełożonych i kolegów.
 2. Stosunek do obowiązków w internacie.
 3. Praca nad sobą, kultura bycia i słowa.
 4. Poszanowanie mienia społecznego i własności prywatnej.
 5. Praca na rzecz placówki.
 6. Postępy w resocjalizacji.

 

 1. Uzyskiwana przez wychowanka ocena jest uzależniona od stopnia realizacji w/w kryteriów.

 §4

Uprawnienia wychowanków wynikające z uzyskanej oceny zachowania

 

 1. Ocena naganna
  • Brak dodatkowych przywilejów.

 

 1. Ocena nieodpowiednia
  • Brak dodatkowych przywilejów.

 

 1. Ocena poprawna
 • Prawo do noszenia odzieży prywatnej (nie dotyczy wychowanków schroniska                  oraz wychowanka nowo przybyłego do zakładu, który odzież prywatną może uzyskać                         po minimum 1 miesiącu pobytu w zakładzie)
 • Prawo do posiadania przedmiotów wartościowych (nie dotyczy wychowanka nowo przybyłego, który przedmioty wartościowe może otrzymać po min. 1 miesiącu pobytu w zakładzie).

 

 1. Ocena dobra
 • Uprawnienia wynikające z poprzednich ocen,
 • Prawo do noszenia odzieży prywatnej (dotyczy wychowanków schroniska),
 • Uzyskanie prawa do jednego wyjazdu w miesiącu,
 • Prawo do udziału w zajęciach poza zakładem.

 

 1. Ocena bardzo dobra
 • Uprawnienia wynikające z poprzednich ocen,
 • Uzyskanie prawa do dwóch wyjazdów w miesiącu.

 

 1. Ocena wzorowa
 • Uprawnienia wynikające z poprzednich ocen,
 • Uzyskanie prawa do trzech wyjazdów w miesiącu.

 

 

Art. 6

Postanowienia końcowe

 

 1. Sprawy nieuregulowane regulaminem rozstrzyga dyrektor placówki.
 2. Wychowanek placówki ma prawo złożyć skargę do dyrektora placówki w związku z łamaniem regulaminu lub praw wychowanka, może również odwołać się od decyzji dyrektora do sędziego nadzorującego placówkę oraz do instytucji wymienionych na liście – załącznik do regulaminu.