„Żeby zmieniło się nasze życie,
musimy najpierw zmienić samych siebie.”

Przetarg nieograniczony – dostawa oleju opałowego 2018

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.17.1″ background_color=”#f5f5f5″][et_pb_row _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_text _builder_version=”3.17.1″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]

Ogłoszenie nr 645104-N-2018 z dnia 2018-11-07

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na : DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO L-1 DO KOTŁÓW CO w sezonie 2018/2019 w ilości ok 120 000 litrów

Ogłoszenie nr r umieszczone na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych

WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 1 do oferty) Wzór Nr 1
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik Nr 1a do oferty) Wzór Nr 2
3. Koncesja na obrót paliwami ciekłymi w zakresie oleju opałowego (Załącznik Nr 2 do oferty) DRUK WŁASNY
4. Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej wskazująca sumę gwarancyjną minimum 100.000 zł (Załącznik Nr 3 do oferty) DRUK WŁASNY
5. Oświadczenie o posiadaniu co najmniej dwóch środków transportu (autocystem) do nalewu oleju opałowego (Załącznik Nr 4 do oferty) Wzór Nr 3
6. Wykaz dostaw wykonanych wraz z referencjami (Załącznik Nr 5 do oferty) Wzór nr 4
7. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (Załącznik Nr 6 do oferty) DRUK WŁASNY
8. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, (dokument ten Wykonawca składa w ciągu 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust 5. Nie załączać do oferty. (Załącznik Nr 7 do oferty) Wzór Nr 5
9. Parafowany projekt umowy (Załącznik Nr 8 do oferty)
10. Pełnomocnictwo do podpisania oferty jeżeli to uprawnienie nie wynika z dokumentu rejestrowego (Załącznik Nr 9 do oferty) DRUK WŁASNY
11. Pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku składania oferty wspólnej (Załącznik Nr 10 do oferty)
DRUK WŁASNY
12. Informacje w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów (Załącznik Nr 11 do oferty) Wzór Nr 6
13. Oświadczenie dotyczące podanych w ofercie informacji (Załącznik Nr 12 do oferty) Wzór Nr 7
14. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (Załącznik Nr 13 do oferty) Wzór Nr 8
UWAGA:
Jeżeli któryś z dokumentów nie dotyczy Wykonawcy wpisuje on na dokumencie adnotację „nie dotyczy” składając go wraz z podpisem do oferty.

Osoba do kontaktu: 

Kinga Jusiewicz-Nowicka
tel.789-234-381
e-mail: knowicka@interia.eu

 

Załącznik nr 1 do oferty Wzór nr 1

Załącznik nr 1a do oferty Wzór nr 2

Załącznik nr 4 do oferty Wzór nr 3

Załącznik nr 5 do oferty Wzór nr 4

Załącznik nr 7 do oferty Wzór nr 5

Załącznik nr 8 do oferty

Załącznik nr 11 do oferty Wzór nr 6

Załącznik nr 12 do oferty Wzór nr 7

Załącznik nr 13 do oferty Wzór nr 8

Specyfikacja zamówienia

Formularz oferty

Dokumenty składane do przetargu

 

Wykaz startujących firm w postępowaniu

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]