21.11.19 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie nr 540251074-N-2019 z dnia 21-11-2019 r.

Świdnica:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 620921-N-2019
Data: 2019-11-18

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich, Krajowy numer identyfikacyjny 32538600000000, ul. Sprzymierzeńców  1-2, 58-100  Świdnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 522 816, e-mail zpisdn1@poczta.onet.pl, faks 748 525 453.  Adres strony internetowej (url): http://swidnica.zpisdn.gov.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3

W ogłoszeniu jest: b) Wykonawca spełni warunek jeżeli, wykaz iż zrealizował co najmniej jedną dostawę oleju napędowego lekkiego L-1 w ilości min. 100.000 litrów w ramach jednej dostawy oraz załączy dowody określające, że dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

W ogłoszeniu powinno być: b) Wykonawca spełni warunek jeżeli, wykaz iż zrealizował co najmniej jedną dostawę oleju opałowego lekkiego L-1 w ilości min. 100.000 litrów w ramach jednej dostawy oraz załączy dowody określające, że dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Świdnica 21.11.2019 r.

Znak sprawy ZP/ŚWIDNICA/1/2019

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

 W związku z zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia treści SIWZ skierowanym do Zamawiającego w postępowaniu pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 do kotłów CO na potrzeby  Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy” działając na podstawie  art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp udzielamy następującej odpowiedzi:

 

 Pytanie:

 

W nawiązaniu do przetargu na dostawę oleju opałowego ZP/ŚWIDNICA/1/2019 proszę o sprostowanie informacji w Rozdziale 7 pkt. 7.3 ppkt. b) “Wykonawca spełni warunek jeżeli, wykaże, iż zrealizował co najmniej jedną dostawę oleju napędowego lekkiego L-1 w ilości min. 100.000 litrów w ramach jednej dostawy oraz załączy dowody określające, że dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.” Zamiast oleju napędowego powinno być oleju opałowego.

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający dokona zmiany.  Warunek w nowym brzmieniu brzmi:

„Wykonawca spełni warunek jeżeli, wykaże, iż zrealizował co najmniej jedną dostawę oleju opałowego lekkiego L-1 w ilości min. 100.000 litrów w ramach jednej dostawy oraz załączy dowody określające, że dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.”

 Zmienioną specyfikację  do oferty można pobrać poniżej