11.02.20 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego  sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa  (Dz. U. z 2017 r., poz. 729), zwanego dalej „rozporządzeniem”, Zakład Poprawczy    i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy przy ul. Sprzymierzeńców 1-2 ogłasza przetarg na sprzedaż środków trwałych, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Załącznik ofertowy można pobrać poniżej