Oferty Pracy

23.06.2020 Zgłoszenie Krajowej Oferty Pracy. Oferta Pracy dla Pielęgniarki.

23.06.2020 Zgłoszenie Krajowej Oferty Pracy. Oferta Pracy dla Psychologa.

22.05.2020 Zgłoszenie Krajowej Oferty Pracy. Oferta Pracy dla Nauczyciela Języka Angielskiego.

22.05.2020 Zgłoszenie Krajowej Oferty Pracy. Oferta Pracy dla Nauczyciela Języka Polskiego.

22.05.2020 Zgłoszenie Krajowej Oferty Pracy. Oferta Pracy dla Nauczyciela Bibliotekarza.

17.01.2020 Zgłoszenie Krajowej Oferty Pracy. Oferta Pracy dla Pielęgniarki.

14.11.2019 Zgłoszenie Krajowej Oferty Pracy. Oferta Pracy dla STRAŻNIKA.

 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnichprzy ul. Sprzymierzeńców 1-2; 58-100 Świdnica.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Sprzymierzeńców 1-2; 58-100 Świdnica lub drogą e-mailową pod adresem: zpisdn1@poczta.onet.pl

  1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Sprzymierzeńców 1-2; 58-100 Świdnica lub drogą e-mailową pod adresem: zpisdn1@poczta.onet.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenie procesu rekrutacji
  3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  4. 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w (1) państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do (2) organizacji międzynarodowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przez ZP i SdN przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych celów rekrutacji w ZP i SdN a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  6. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo żądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a zgoda na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w każdym momencie (cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.);
  7. W oparciu o dane osobowe podane przez Panią/Pana Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. (Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).;
  8. Zainteresowana osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie prawo.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowychprzed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich zastrzega sobie prawo do utworzenia listy rezerwowej, w której dane przetwarzane będę przez okres 12 miesięcy od zakończenia procedury konkursowej.