„Żeby zmieniło się nasze życie,
musimy najpierw zmienić samych siebie.”

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ustawa dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U.2019.1781).

 

  1. Administratorem systemów rejestrowania rozmów telefonicznych jest Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnichprzy ul. Sprzymierzeńców 1-2; 58-100 Świdnica.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Sprzymierzeńców 1-2; 58-100 Świdnica lub drogą e-mailową pod adresem: zpisdn1@poczta.onet.pl

  1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Sprzymierzeńców 1-2; 58-100 Świdnica lub drogą e-mailową pod adresem: zpisdn1@poczta.onet.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora oraz ochrona interesu osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
  4. Zapisy z systemów rejestrowania rozmów telefonicznych przechowywane będą nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tego terminu nagrania zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu.
  5. Pani/Pana dane będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące danych osobowych.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.