„Żeby zmieniło się nasze życie,
musimy najpierw zmienić samych siebie.”

STRONA W BUDOWIE

Istniejemy od 1949r

W 1948 roku Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi prace przygotowawcze w budynkach przy ulicy Sprzymierzeńców, których celem jest otwarcie zakładu poprawczego. Za datę jego oficjalnego powstania przyjmuje się dzień 24 sierpnia 1949 roku, kiedy to przyjęto pierwszych ośmiu wychowanków.

Po II wojnie światowej we Wrocławiu przy ul. Akacjowej decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości otwarto instytucję o nazwie Państwowe Schronisko dla Nieletnich. Spełniała ona wówczas rolę swoistej „przechowalni” dla dzieci i młodzieży do lat 18. Schronisko zostało przeniesione do Świdnicy w 1949 roku.

Natomiast w czerwcu roku 1967 nastąpiła fuzja zakładu i schroniska w jedną placówkę o nazwie Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich. Połączenie wymusiła ekonomia kosztem, niestety, spraw pedagogicznych, ponieważ, mimo podobieństwa, zakład poprawczy i schronisko dla nieletnich to dwie odrębne instytucje, wymagające im tylko właściwych form pracy z wychowankiem.

W naszej placówce przebywa młodzież męska, która jak we wszystkich tego rodzaju instytucjach w Polsce, skierowana została przez sądy za czyny karane prawem, popełnione po ukończeniu 13 roku życia, a przed ukończeniem 17 lat. W zakładzie poprawczym młody człowiek może przebywać najdłużej do ukończenia 21 roku życia.

Ostatnie dwudziestolecie działalności zakładu zaowocowało istotnymi zmianami w sposobie postępowania wobec nieletnich – wychowanków zakładu poprawczego. Praca odbywała się dwutorowo: Oddziaływania grupowe – nastawione na zorganizowanie wychowankom atrakcyjnego sposobu spędzania czasu wolnego i oddziaływania na pojedynczego wychowanka polegające na maksymalnym zindywidualizowaniu oddziaływań wychowawczych z aktywnym udziałem wychowanka i jego najbliższych w procesie resocjalizacji. Mottem naszego działania jest hasło: „Z każdego kłosa wyłuskać dobre ziarno i posiać je!”. Określiliśmy wizję internatu jako: „Przyjazny internat, internat gdzie wszyscy dobrze się czują”, a każdy w internacie ma do spełnienia swoją misję: Kadra – „Całkowite zaangażowanie swoich umiejętności w resocjalizację wychowanków”, Wychowankowie – „Aktywny udział w procesie resocjalizacji”, Środowisko zewnętrzne – „Wspieranie kadry internatu w resocjalizacji”.

Natomiast w ostatnich latach udało mu poprawić wyposażenie placówki oraz stan techniczny pomieszczeń. Zadbano o większe bezpieczeństwo pracowników poprzez wprowadzenie łączności radiowej i monitoringu. Wprowadzono nowe formy wypoczynku letniego i zimowego wychowanków. Dzięki inicjatywie obecnego dyrektora placówki od czerwca 2009 roku w zakładzie funkcjonuje hostel. Nawiązano również współpracę z Domem Pomocy Społecznej w Świebodzicach. W ramach tej współpracy realizowany jest programu ”Dla mnie – Dla Ciebie”, który ma szczególne walory wychowawcze i resocjalizacyjne.

Praca wychowawcza z nieletnimi w Zakładzie Poprawczym w Świdnicy opiera się o wewnętrzny system wychowawczy zakładu poprawczego. Zakład Poprawczy w Świdnicy jest zakładem półotwartym, przeznaczonym dla młodzieży męskiej, niedostosowanej społecznie, mieszczącej się pod względem intelektualnym w normie lub będącej na pograniczu normy i upośledzenia umysłowego. Pensjonariusze zakładu wymagają spójnych i intensywnych oddziaływań resocjalizacyjnych ze względu na liczne deficyty rozwojowe spowodowane niewydolnością wychowawczą m. in. środowiska rodzinnego. W Zakładzie Poprawczym w Świdnicy mogą przebywać nieletni skazani prawomocnym wyrokiem sądu na umieszczenie w zakładzie poprawczym, na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Do Zakładu Poprawczego w Świdnicy mogą być przenoszeni nieletni z innych placówek resocjalizacyjnych na zasadach określonych przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Zasady organizacji oraz pobytu nieletnich w placówce określają:

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17. 10. 2001 roku w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
  • Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dn. 26. 10. 1982 roku z późniejszymi zmianami.

Zakład Poprawczy w Świdnicy przeznaczony jest dla nieletnich, których popełnione czyny karalne oraz niekorzystne zmiany w osobowości nie pozwalają na umieszczenie w ich w otwartych zakładach resocjalizacyjnych. Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy jest schroniskiem zwykłym przeznaczonym dla nieletnich umieszczonych na podstawie art. 27 § 1 lub art. 74 § 2 ustawy.

Zakład i schronisko prowadzi szkolenie ogólne na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz przyuczenie do zawodu ślusarza i stolarza, a także doskonalenie zawodowe w ramach kursów zawodowych organizowanych na terenie placówki.