Internat

Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy

 

Schronisko dla nieletnich w Świdnicy jest specjalną placówką opieki całkowitej podlegającą Ministerstwu Sprawiedliwości, która realizuje następujące funkcje:

  • diagnostyczną,
  • resocjalizacyjną,
  • zapobiegawczą (zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania sądowego).

W schronisku umieszczani są nieletni w wieku 13 – 21 lat, którzy popadli w konflikt z prawem i podejrzani są o dokonanie czynów karalnych lub przestępstw, a okoliczności i charakter popełnionych czynów, stopień demoralizacji i nieskuteczność dotychczasowych środków wychowawczych przemawiają za ewentualnym przyszłym umieszczeniem ich w zakładzie poprawczym.

Nieletni kierowani są do schroniska na pobyt czasowy. Umieszczani są na podstawie postanowienia o umieszczeniu nieletniego w schronisku wydanego przez sąd rodzinny lub prokuratora oraz nakazu przyjęcia. Przebywają w placówce na czas prowadzonego przez sąd postępowania w ich sprawie i wydania określonego orzeczenia. W tym czasie w schronisku przeprowadzane są badania psychologiczne, medyczne i środowiskowe nieletnich.

Praca resocjalizacyjna z nieletnim w Schronisku dla Nieletnich w Świdnicy odbywa się przede wszystkim przez nauczanie i nadrabianie zaległości szkolnych, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze, przyuczenie do zawodu oraz zajęcia wychowawcze w internacie o różnej tematyce. Nieletnim przebywającym w schronisku stwarza się warunki do rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień, wdraża się ich do przestrzegania prawa, zasad współżycia społecznego, poszanowania godności osobistej i tolerancji drugiego człowieka oraz umiejętnie organizuje się im czas wolny. Funkcjonują na terenie placówki różnego rodzaju koła zainteresowań (sportowe, muzyczne, turystyczne, plastyczne, kulinarne, modelarskie).

Nauka, przyuczenie do zawodu oraz zajęcia wychowawcze i inne zajęcia organizowane w czasie wolnym od nauki i pracy prowadzi się na terenie placówki – schroniska. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kształcenie i zatrudnienie może odbywać się poza schroniskiem za zgodą organu, do którego dyspozycji pozostaje nieletni.

 

Poniżej można pobrać “INFORMATOR DLA WYCHOWANKA SCHRONISKA”