Świdnica 2020-10-30

Znak  sprawy ZP/ŚWIDNICA/1/2020

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, że w postępowaniu pn. ,,Dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 do kotłów CO na potrzeby Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy w sezonie grzewczym 2020/2021″ prowadzanym przez Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich, ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:

EUROSPED PALIWA Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Dworska 6, 41-902 Bytom
Cena oferty 245 569,50 zł brutto

Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ. W kryterium cena oferta otrzymała 100 pkt. Zamawiający działając w oparciu o art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych zawrze umowę nie wcześniej niż 05.11.2020 r.

Pozostałe ważne oferty

1. WITOSPOL Sp. z o.o., 33-150 Wola Rzędzińska 487D
W kryterium cena oferta otrzymała 95,30 pkt.
2. KDM Polska Sp. z.o.o. Sp. komandytowa, Krępice, ul Wrocławska 44, 55-330 Miękinia
W kryterium cena oferta otrzymała 96,29 pkt.
3. BEMAR Spółka z o.o., ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice
W kryterium cena oferta otrzymała 85,93 pkt.
4. GAZ PETROL Sp. z o. o., ul. 1 Maja 90, 55-080 Kąty Wrocławskie
W kryterium cena oferta otrzymała 97,21 pkt.