18.11.19 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO

 

Przetarg nieograniczony – DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO L-1 DO KOTŁÓW CO NA POTRZEBY ZAKŁADU POPRAWCZEGO I SCHRONISKA DLA NIELETNICH W ŚWIDNICY

 

Ogłoszenie o zamówieniu – dostawy

Ogłoszenie oferty i specyfikację  do oferty można pobrać poniżej

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 – Wzór informacji, że wykonawca nie należy-należy do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – Wzór wykazu dostaw

Załącznik nr 6 – Wzór wykazu sprzętu

Załącznik nr 7 – Wzór umowy

Załączniki  do oferty można pobrać poniżej